Baner główny serwisu

Wiadomości 2012


Przedświąteczne spotkanie kierownictwa z emerytami

Poselskie uznanie dla sprawozdania głównego inspektora

Porozumienie w zakresie ochrony danych osobowych

Rada pozytywnie oceniła plan pracy PIP

Konferencja o prawach migrantów w Polsce

Wręczono nagrody „Salus publica” dla dziennikarzy

Powstała koalicja na rzecz bezpiecznej szkoły

Na obchodach górniczej „Barbórki”

Posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

Dzień Górnika wśród budowlanych

Inauguracja Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy
w Budownictwie

Gala wręczenia nagród dla pracodawców i ekspertów ochrony pracy

Posłowie przyjęli odpowiedzi ministra i informację PIP

Główny inspektor na zjeździe „Solidarności”

Plan pracy inspekcji na forum Rady Ochrony Pracy

Wręczono nagrody za poprawę warunków pracy

Odznaczenia przed świętem kolejarzy

Delegacja PIP gościła
na Litwie

Rozstrzygnięto konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy

Nowi dyrektorzy departamentów GIP

Wizyta delegacji słowackiej inspekcji pracy

W Związku Rzemiosła z okazji Dnia Nauczyciela

Spotkanie ze związkowcami branży ciepłowniczej

O bezpieczeństwie pracy
w branży budowlanej

Spotkanie z Forum Związków Zawodowych

Leszek Zając zastępcą głównego inspektora pracy

Komisja zapoznała się
z działaniami PIP
w budownictwie

Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Rośnie zainteresowanie kampaniami PIP

Na centralnych uroczystościach Dnia Budowlanych

Pracodawcy wrażliwi społecznie nagrodzeni

Obradowała Komisja Prawna Głównego Inspektora Pracy

O problemach pracowniczych na spotkaniu u związkowców

Jubileuszowy konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” rozstrzygnięty!

Inspektorzy pracy i informatycy rozmawiali o „Navigatorze”

XXX Pielgrzymka Ludzi Pracy

Na Dożynkach Prezydenckich
w Spale

Rozmowy o bezpieczeństwie pracy
w budownictwie

Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa „Solidarności”

Działalność kontrolna państwa
w opinii posłów

O współpracy z prokuraturą
na forum komisji sejmowej

Grzegorz Łyjak odwołany
ze stanowiska zastępcy szefa inspekcji pracy

Na święcie Federacji Związku Zawodowego Pracowników PKP

Krytycznie o czasie pracy
w placówkach leczniczych

Posłowie wysłuchali informacji Państwowej Inspekcji Pracy

Warunki pracy w górnictwie na forum Rady Ochrony Pracy

Rozmowy o współpracy
z rzemiosłem

Posiedzenie Rady Programowo-Metodycznej przy Ośrodku Szkolenia PIP

Połączone komisje przyjęły sprawozdanie

Spotkanie z krajowym duszpasterzem ludzi pracy

Spotkanie kierownictwa urzędu
ze związkowcami

Iwona Hickiewicz spotkała się
z kierownictwem urzędu

Iwona Hickiewicz głównym inspektorem pracy

Spotkanie placówek szkoleniowych w dziedzinie prawa pracy

Rada Ochrony Pracy zaopiniowała wniosek Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

Jubileusz Wyższego Urzędu Górniczego

Główny inspektor pracy
z wizytą w Lubuskiem

Komisja kwalifikacyjna
dla przyszłych inspektorów

Konferencja o bezpieczeństwie prac remontowo-budowlanych

Wizyta przedstawicieli azerbejdżańskiej inspekcji pracy

Główny inspektor pracy
o współpracy ze związkowcami

O stanie bhp w szkołach
i uczelniach

62. posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

Gratulacje z okazji jubileuszu Forum Związków Zawodowych

Obradowała Rada Programowo-Metodyczna przy Ośrodku Szkolenia PIP

Rozstrzygnięto konkurs dla młodych adeptów rzemiosła

Uroczysta konferencja Rady Ochrony Pracy

Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

Wspólne szkolenie pograniczników i inspektorów pracy

Zakończyły się Targi SAWO 2012

Na konferencji szkoleniowej Transportowego Dozoru Technicznego

Na zjeździe związkowców
z Polskich Kolei Państwowych

Ubóstwo i społeczne wykluczenie tematem międzynarodowej konferencji”

Debata prasowa inaugurująca kampanię „Partnerstwo dla prewencji”

Na górniczej konferencji w Wiśle

Artystycznie inspirowane poznawanie prawa

Środki ochrony indywidualnej tematem konferencji

Honorowy Hajer dla głównego inspektora pracy

Wizyta ambasadora Królestwa Niderlandów w OIP Katowice

Na dorocznym spotkaniu kierownictwa z emerytami

Podsumowano kampanię
na budowach EURO 2012

Szkolenia w zakresie bhp ciągle poniżej oczekiwań

Obrady grupy roboczej
ds. przemysłu naftowego

Pozytywna ocena realizacji zadań rządowego programu

Narada kadry nadzorującej działalność kontrolną

O prawach pracownika wynikających
z ubezpieczenia społecznego

Spotkanie ze związkowcami
z handlu, bankowości
i ubezpieczeń

Dar dla niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży

Podziękowanie za profesjonalizm inspektorów

O skuteczności realizacji funkcji kontrolnych PIP

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów na aplikację inspektorską

Narada kadry nadzorującej działalność prewencyjną

Spotkanie zespołu ds. regulaminu wynagradzania pracowników PIP

Sejmowa komisja obradowała
w Głównym Inspektoracie Pracy

Emerytury pomostowe
pod lupą inspekcji

 

 

 


KontaktOkregowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, otwarcie w nowym oknie Okrêgowe Inspektoraty Pracy

Emerytury pomostowe pod lupą inspekcji

Analiza i ocena kontroli związanych z problematyką prac wykonywanych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, unormowaną w ustawie o emeryturach pomostowych, była jednym z tematów obrad Rady Ochrony Pracy 24 stycznia br. w siedzibie Sejmu. Materiał Państwowej Inspekcji Pracy poświęcony temu zagadnieniu przedstawiła Karolina Główczyńska-Woelke, wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.

Jak stwierdziła, istota kontroli prowadzonych przez inspektorów PIP polega na ustaleniu, czy wykonywane prace są faktycznie pracami w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zgodnie z odpowiednimi zapisami ustawy, oraz na podjęciu adekwatnych do ustaleń decyzji administracyjnych.

Od 1 stycznia 2010 r. do 30 października 2011 r. inspekcja pracy przeprowadziła 306 takich kontroli. Do okręgowych inspektoratów pracy wpłynęło w tym czasie 3737 skarg dotyczących nieumieszczenia pracowników w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W ogromnej większości skargi były składane jednocześnie przez większą liczbę pracowników z tego samego zakładu pracy.

Skontrolowano 133 pracodawców reprezentujących głównie zakłady opieki zdrowotnej, zakłady wytwarzające energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych oraz zakłady produkcji metali.

W wyniku prowadzonych postępowań inspektorzy pracy wydali 3545 decyzji. 1026 spośród nich nakazywało wpisanie pracownika do ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 663 odmawiało nakazania wpisu do ewidencji, 28 nakazywało sporządzenie korekty dokonanego wpisu, a 1828 - umarzało postępowanie.

Karolina Główczyńska Woelke zwróciła uwagę, że kontrole ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nastręczają inspektorom pracy licznych problemów. Prowadząc takie działania kontrolne są oni bowiem zmuszeni korzystać nie tylko z przepisów, ale również z niejednokrotnie sprzecznych ze sobą orzeczeń sądów administracyjnych oraz wyjaśnień i interpretacji dokonywanych przez ministerstwa i instytuty badawcze. Utrudnia to w wielu przypadkach prowadzenie kontroli i dokonywanie ustaleń, powoduje odwołania oraz skargi do sądów administracyjnych na decyzje inspektorów pracy.

Problemy interpretacyjne mają również sądy, które niekiedy skrajnie różnie rozstrzygają przy rozpatrywaniu zbliżonych lub wręcz identycznych stanów faktycznych. Na trudności związane ze stosowaniem ustawy o emeryturach pomostowych nakłada się jeszcze problem nieprzygotowywania przez pracodawców rzetelnej i pełnej oceny ryzyka zawodowego. Tymczasem dokument ten jest jednym z podstawowych, na którym opierają się organy Państwowej Inspekcji Pracy podczas ustalania wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Na zasygnalizowane przez PIP problemy interpretacyjne ustawy o emeryturach pomostowych zwrócili uwagę w dyskusji członkowie Rady Ochrony Pracy, którzy opowiedzieli się za potrzebą nowelizacji wadliwego unormowania.

Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek głównego inspektora pracy Anny Tomczyk, dotyczący odwołania ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Opolu Lesława Mandraka, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z zajmowanego stanowiska.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, wzięła udział Anna Tomczyk ze swoim zastępcą Grzegorzem Łyjakiem.

 

 

 

 


Strona zoptymalizowana do IE 9.0  |  © Państwowa Inspekcja Pracy 2012