Dodano: 11 marca 2022
2:36 minut
Bezpieczna praca dla obywateli Ukrainy

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, kierownictwo PIP oraz przedstawiciele urzędów państwowych i partnerów społecznych rozmawiali o wyzwaniach, jakie czekają urząd w najbliższym czasie. Tematem dominującym była pomoc obywatelom Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną. Spotkanie odbyło się 11 marca w Warszawie.

Ostatnie dni są naznaczone tragicznymi, bardzo smutnymi dla nas wszystkich wydarzeniami. Zbrojna inwazja Rosji na wolną i niepodległą Ukrainę spowodowała wielki napływ uchodźców z tego kraju do Polski. Ludzie ci potrzebują natychmiastowej pomocy, nie tylko materialnej, ale również w wymiarze prawnym i informacyjnym

– powiedziała Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Poinformowała, że trwają prace nad materiałami informacyjnymi dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Polsce. Zawierać będą one przydatne dane o zasadach wykonywania legalnej pracy na terytorium Polski – ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji prawnych w sprawie uproszczonego trybu podejmowania pracy, które znajdą się w specjalnej ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (projekt tej ustawy jest aktualnie rozpatrywany przez Sejm RP). Obecnie w działania informacyjne dla osób uciekających z Ukrainy zostały zaangażowane także wszystkie okręgowe inspektoraty pracy.

Prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska zauważyła, że działalność PIP nierozerwalnie jest związana z bieżącymi wydarzeniami, na które trzeba szybko i stanowczo reagować. Zadeklarowała dalsze zacieśnianie współpracy z PIP w zakresie nadzoru nad legalnością zatrudnienia.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania dotychczasowych działań PIP, także dotyczących kontroli legalności pracy pracowników z zagranicy oraz wsparcia cudzoziemców zatrudnianych Polsce. Kontrolami objęto 6 tysięcy podmiotów, weryfikując legalność powierzania pracy blisko 30 tysięcy cudzoziemców.

W 2022 r. prawie 5 tysięcy cudzoziemców objętych kontrolą świadczyło pracę nielegalnie (bez wymaganego zezwolenia na pracę czy na warunkach innych niż wskazane w zezwoleniu). Dotyczy to przede wszystkim pracowników z Ukrainy, Białorusi i Gruzji.

W ubiegłym roku uruchomiliśmy specjalną infolinię, w ramach której udzielane były bezpłatne porady prawne w zakresie  legalności zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki powierzania i wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz pracy sezonowej

– powiedziała Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), podkreślił dobrą współpracę z PIP, której efektem są wspólne działania dotyczące wykorzystania nowatorskich rozwiązań, latających dronów w działalności kontrolnej. Zadeklarował, że UDT dysponuje nowoczesnymi technologiami pozwalającymi na przeprowadzanie wirtualnych szkoleń, które mogą być wykorzystane  jako platforma do szkolenia pracowników z Ukrainy w zakresie prawa pracy, oraz  bhp.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzej Radzikowski, zwrócił uwagę, że inspekcja pracy będzie musiała skoncentrować się nie tylko na bezpiecznym wykonywaniu pracy przez pracowników z Ukrainy, ale przede wszystkim na tym, by ci ludzie nie byli wykorzystywani, ale by otrzymywali wszystkie należne pracownikom świadczenia.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały informacje dotyczące działań kontrolnych oraz prewencyjnych przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w 2021 r.