Dodano: 15 września 2023
2:12 minut
Sala wykładowa wypełniona uczestnikami konferencji dot. kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy w Zielonej Górze

12 września 2023 r. w Zielonej Górze odbyła się konferencja „Kształtowanie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy”. Jej głównymi organizatorami byli Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze i Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. W gronie zaproszonych gości znaleźli się prawnicy, naukowcy, przedstawiciele związków zawodowych i środowiska pracodawców.

W konferencji uczestniczyła Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. Szefowa inspekcji  oraz rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, objęli wydarzenie patronatem honorowym. Spotkaniu partnerowali: NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze, NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim, Rada OPZZ Województwa Lubuskiego, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Lubuska Organizacja Pracodawców, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. Z kolei patronatu medialnego udzieliły TVP 3 Gorzów Wielkopolski i Radio Zachód.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Katarzyna Łażewska-Hrycko, podkreślając, że najważniejszym elementem budowanego ładu społeczno-gospodarczego w kraju jest prowadzenie dialogu społecznego.

Wszystkie strony tego dialogu dostrzegają potrzebę zapewnienia stabilności warunków pracy, zarówno z perspektywy interesów pracodawcy, pracowników, organizacji związkowych, jak i w szerszym aspekcie stabilizacji warunków zatrudnienia w skali kraju – powiedziała szefowa PIP.

Główny Inspektor Pracy przypomniała również o niezwykle istotnej roli związków zawodowych w tworzeniu autonomicznych źródeł prawa pracy, którymi są układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe, regulaminy i statuty. Ich zaangażowanie w powstanie wewnątrzzakładowych regulaminów pracy, wynagrodzeń, premiowania czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowi jedną z gwarancji ochrony praw pracowniczych.

Związki zawodowe w procesie uzgodnień czy negocjacji powinny kierować się zasadą dobrej wiary i poszanowaniem słusznych interesów stron tworzących akty wewnątrzzakładowe. Dopiero wypracowane w taki sposób normy prawa zakładowego dają gwarancję stabilności warunków pracy adresatom tych norm, czyli pracownikom. O tym, że nie jest to proces łatwy, świadczy szereg pytań i skarg kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy – zaznaczyła Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze Jerzy Łaboński podkreślił, że temat konferencji wyniknął właśnie z zapytań związków zawodowych do inspekcji o podjęcie interwencji w sprawach dotyczących współpracy z pracodawcami.

Postanowiliśmy tę tematykę przybliżyć zarówno z udziałem forum naukowego, jak i praktyków. Będzie zatem i część naukowa, i głosy praktyczne – powiedział Jerzy Łaboński.

Konferencja składała się z dwóch części wystąpień naukowych oraz panelu dyskusyjnego. Pierwszy blok poświęcono problemom teoretycznym, a drugą część problemom praktycznym dotyczącym zakładowych źródeł prawa pracy.