Dodano: 11 czerwca 2024
4:30 minut
Obrady ROP

Pod przewodnictwem poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej odbyło się 11 czerwca 2024 r. kolejne posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy. Kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy reprezentowali zastępcy Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Dziemińska i Jarosław Leśniewski.

Obrady rozpoczęły się zmianą porządku posiedzenia. Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia skierował do zaopiniowania przez członków Rady dwa wnioski: o odwołanie Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko i powołanie na to stanowisko obecnego dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Staneckiego. Krótka dyskusja nad wnioskami oraz prezentacja kandydata, kiedyś czynnego inspektora pracy, rozpoczęły posiedzenie.

W tajnym głosowaniu za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o odwołanie dotychczasowego Głównego Inspektora Pracy opowiedziało się 16 osób, przy 10 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się. Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o powołanie na to stanowisko dyrektora Staneckiego padło 19 głosów przy 8 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się.

Następnie członkowie Rady jednogłośnie przyjęli stanowisko ROP na temat „Problem szarej strefy w zatrudnieniu – skala zjawiska, skutki oraz metody zapobiegania”.

Problemy opiekunów osób niesamodzielnych

W kolejnej części posiedzenia zebrani zapoznali się z prezentacjami dotyczącymi tematu „Wsparcie możliwości zatrudnienia (rozwój elastycznych form pracy) dla nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności kobiet”. Prelekcje wygłosili przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia. Prezentację zamykającą przedstawiła dr Justyna Czerniak-Swędzioł z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W słowie wprowadzającym w temat zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski zauważył, że Państwowa Inspekcja Pracy – jako organ kontrolno-nadzorczy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia – obejmuje swoimi działaniami tylko określony wycinek rynku pracy, którego podstawą jest praca najemna realizowana co do zasady w ramach stosunku pracy. Natomiast opieka pozainstytucjonalna, świadczona w domu, jak pokazuje praktyka Państwowej Inspekcji Pracy, wykonywana jest na podstawie umów innych niż umowy o pracę. Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy nie przeprowadza kontroli w prywatnych mieszkaniach. W takich przypadkach przepisy pozwalają na realizację określonych czynności w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy.

– Trzeba podkreślić, że sygnały o nieprawidłowościach w sferze szeroko pojętego prawa pracy, związanych z realizacją czynności opieki domowej, docierają do Państwowej Inspekcji Pracy stosunkowo rzadko, w większości w kontekście osób świadczących pracę w sektorze opieki domowej poza terytorium Polski, głównie w Niemczech – mówił inspektor Leśniewski.

Szczegółowo w ten temat z punktu widzenia PIP wprowadził dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy Dariusz Górski.

W materiale przekazanym członkom ROP znalazła się informacja o działaniach podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy w omawianym temacie w latach 2021-2023. Zawierał on także propozycje rozwiązań, które mogłyby zostać wdrożone w Polsce. Należy bowiem założyć, że określone problemy związane z wykonywaniem pracy za granicą w prywatnych domach, w związku ze starzeniem się społeczeństwa, mogą wystąpić także w naszym kraju, a łączenie pracy zawodowej z koniecznością zapewnienia opieki chorym lub starszym członkom rodziny będzie wymuszało skorzystanie z opieki opartej na pracy osób trzecich, oferowanej w ramach zleceń prywatnych czy poprzez różnego rodzaju przedsiębiorstwa komercyjne kierujące opiekunów do pracy w prywatnych domach.

Ryzyka, jakie wiążą się z wykonywaniem czynności opiekuna osoby starszej lub chorej w prywatnym domu, dotyczą legalności powierzania i wykonywania pracy (zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców), prawnej ochrony pracy (np. w kontekście wynagrodzeń za pracę opiekuna) czy bezpieczeństwa i higieny pracy (zdarzenia wypadkowe w związku z realizacją czynności opiekuńczych).

W obradach uczestniczył także dyrektor Departamentu Prawnego GIP Wojciech Gonciarz.

Z ramienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej temat zreferował dyrektor Departamentu Prawa Pracy Marcin Stanecki.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

Tego samego dnia, 11 czerwca 2024 roku, w godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej pod przewodnictwem posła Marka Sawickiego. Porządek spotkania obejmował dwa punkty: zaopiniowanie dla marszałka Sejmu odwołania Katarzyny Łażewskiej-Hrycko ze stanowiska Głównego Inspektora Pracy oraz zaopiniowanie dla marszałka Sejmu kandydatury Marcina Staneckiego na stanowisko Głównego Inspektora Pracy (w trybie artykułu 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy).

W jawnym głosowaniu Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek marszałka Sejmu RP w sprawie odwołania Katarzyny Łażewskiej-Hrycko przy 6 głosach za, 3 głosach przeciw i jednym wstrzymującym się.

W dalszej części zebranym zaprezentował się kandydat do objęcia stanowiska Głównego Inspektora Pracy. Marcin Stanecki, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odpowiadał także na pytania zebranych. Poruszono problem wynagrodzeń, wyzwań stojących przed Państwową Inspekcją Pracy, w tym między innymi procedowanej obecnie tzw. ustawy o sygnalistach. Zebrani pozytywnie zaopiniowali kandydaturę dyrektora Staneckiego na stanowisko Głównego Inspektora pracy 6 głosami za, 4 przeciw, przy jednym wstrzymującym się.

W posiedzeniu z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy uczestniczył zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski.

Galeria