Dodano: 8 maja 2024
1:48 minut
Posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 7 i 8 maja 2024 roku w 85. posiedzeniu plenarnym Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) oraz konferencji Dnia Tematycznego.

W składzie polskiej delegacji znalazł się również Michał Wyszkowski, zastępca okręgowego inspektora pracy w Poznaniu, a jednocześnie przewodniczący Grupy Roboczej SLIC ds. ogólnych aspektów egzekwowania prawa. Omówił on rewizję dokumentu związanego z ocenami krajowych inspekcji pracy przez SLIC. W związku z prezydencją Polski w Radzie UE w pierwszym półroczu 2025 roku na spotkaniu w Brukseli wybrano temat przyszłorocznej konferencji SLIC w Polsce: „Dobre praktyki w działalności kontrolnej i pozakontrolnej inspektoratów pracy (2014-2023) – zaktualizowany kodeks dobrych praktyk SLIC, ze szczególnym uwzględnieniem działań i kampanii kontrolnych”. Wydarzenie od strony merytorycznej przygotuje grupa robocza kierowana przez eksperta PIP, wraz z przedstawicielami inspekcji pracy z Cypru, Estonii, Grecji, Holandii, Luksemburga i Republiki Czeskiej.

Ponadto przyjęte zostały projekty nowych mandatów grup roboczych SLIC na lata 2024-2027 oraz temat ogólnoeuropejskiej kampanii SLIC na lata 2025-2027, która będzie dotyczyć  egzekwowania przepisów znowelizowanej dyrektywy azbestowej. Polska zgłosiła się do składu grupy roboczej mającej przygotować i koordynować tę kampanię na szczeblu wspólnotowym. W grupie pracować będą także przedstawiciele Belgii (lider), Francji, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji i Włoch.

W mniejszych grupach członkowie SLIC dyskutowali o praktycznych aspektach wdrażania na szczeblu krajowym mechanizmu warunkowości społecznej w kontekście wspólnej polityki rolnej, roli krajowych inspekcji pracy w tym zakresie i ewentualnych możliwościach wsparcia merytorycznego ze strony KE lub SLIC.

Podczas Dnia Tematycznego SLIC pod tytułem „Jak wypracować skuteczną strategię krajowej inspekcji pracy na rzecz egzekwowania zasad bhp dla pracowników narażonych na niebezpieczne czynniki chemiczne?” uczestnicy wysłuchali sześciu prelekcji na temat zrealizowanych lub trwających działań krajowych inspekcji pracy ukierunkowanych na ograniczanie narażenia na czynniki rakotwórcze, mutagenne i reprotoksyczne w miejscu pracy (np. azbest, respirabilna krzemionka krystaliczna, spaliny z silników diesla, niebezpieczne  substancje chemiczne). Te same zagadnienia podjęte zostały także w części dyskusyjnej w trzech grupach.