Dodano: 25 marca 2022
1:5 minut

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w dniu 24 marca 2022 r. powołała Małgorzatę Dziemińską na zastępcę Głównego Inspektora Pracy.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wraz z kierownictwem urzędu powitała nowego zastępcę w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy.

Małgorzata Dziemińska jest doświadczonym inspektorem pracy. Legitymuje się prawie 26-letnim stażem zawodowym. Z Państwową Inspekcją Pracy jest związana od ponad 23 lat, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie została zatrudniona w grudniu 1998 r. Po ukończeniu kursu inspektorskiego w 2001 r. wykonywała czynności kontrolno-nadzorcze w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy w zakładach różnych branż, zarówno w obszarze prawnej ochrony pracy, jak i bhp. Pracowała na stanowiskach: inspektora pracy, starszego inspektora pracy oraz nadinspektora pracy zarządzającego zespołem pracowników. Była odpowiedzialna za wdrażanie nowych obowiązków Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących legalności zatrudnienia oraz zatrudniania cudzoziemców. Współpracowała również z zakładowymi organizacjami związków zawodowych.

W maju 2009 r. została zatrudniona w Głównym Inspektoracie Pracy na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Prawnym. Reprezentowała urząd w pracach podkomisji i komisji sejmowych oraz senackich, brała udział w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego.