Czas pracy kierowców - nie prowadź bez przerwy!

Podstawowe akty prawne

  • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (D. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
  • rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji nie których przepisów socjalnych odnoszącychsię do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1),
  • Umowa Europejska, dotycząca pracy załóg pojazdów, wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lip ca 1970 r. (Dz. U. Z 1999 r. Nr 94, poz. 1086 i 1087),
  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.
  • prawo o ruchu drogo wym (Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – prawo przewozowe (Dz. U. 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), – ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 r. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).