Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym dziecko piersią obejmuje prace:

 • związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym z ręcznym transportem ciężarów,
 • mogące mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ze względu na sposób i warunki ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników występujących w środowisku pracy i poziomu ich występowania.

Prace zawarte we wspomnianym wykazie dotyczą zakazu prac dla kobiet w ciąży związanych m.in. z:

 • ręcznym podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg;
 • ręcznym przenoszeniem pod górę: jakichkolwiek przedmiotów przy pracy stałej lub przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę pracy i łącznie nie dłużej niż przez 4 godziny w ciągu doby);
 • ręcznym przenoszeniem materiałów ciekłych - gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia;
 • przewożeniem ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym poruszanym ręcznie;
 • pracami w pozycji wymuszonej;
 • pracami w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa;
 • pracami na stanowiskach z monitorami ekranowymi w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy;
 • prace wykonywane w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu,
 • szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniu o temperaturze pośredniej;
 • prace w warunkach narażenia na hałas, którego poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB;
 • inne prace określone w wykazie, w tym wymienione prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych oraz prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi.
Na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, pracodawca powinien ustalić własny, obowiązujący w jego zakładzie, wykaz prac wzbronionych kobietom.

Pracodawcy obowiązani do tworzenia regulaminu pracy powinni pamiętać, aby zawrzeć w nim także wykaz prac wzbronionych kobietom. Należy uwzględnić także normy dla kobiet dotyczące dźwigania zawarte w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.