Zgodnie z art. 155 § 1 pkt 6 Kodeksu pracy - dalej k.p. stanowi, że do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się okres nauki z tytułu ukończenia szkoły wyższej – 8 lat.

Ustawodawca wskazał, że warunkiem wliczenia 8 lat do okresu pracy jest ukończenie szkoły wyższej. Zarówno studia licencjackie jak i magisterskie są zaliczane do szkoły wyższej.

Zgodnie z art.  77 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy:

  1. licencjata, inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie - w przypadku studiów pierwszego stopnia;
  2. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie - w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Jednocześnie art. 155 § 2 k.p. stanowi, że jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.