Pracownik zgłosił, że chce oddać krew. Czy pracodawca musi się na to zgodzić? Jeśli tak, to ile wolnego przysługuje pracownikowi z tego tytułu?

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy. Pracownik za czas takiego zwolnienia zachowuje prawo do wynagrodzenia (§ 16 wskazanego rozporządzenia).

Natomiast kwestię uprawnień dawców krewi reguluje art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Zgodnie z tym przepisem zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:

1) zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

2) zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy;

3) zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;

4) posiłek regeneracyjny.

Mając na uwadze powyższe, pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na dzień, w którym pracownik oddaje krew, oraz na dzień kolejny.