Stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek na życzenie pracownika. Należy jednak podkreślić, że obowiązek ten odnosi się do wymagań na stanowiskach pracy wyposażonych w monitor ekranowy. Jednocześnie zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, jako pracownika należy rozumieć każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy – zatem jeżeli pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy, a czas jego użytkowania wynosi co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy – na życzenie pracownika pracodawca powinien zapewnić podnóżek na stanowisku pracy w biurze.

Kwestie formalne związane ze zgłoszeniem pracodawcy zapotrzebowania na podnóżek nie zostały określone w przepisach, powinny zatem zostać dookreślone w regulacjach wewnątrzzakładowych (np. regulaminie).

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148 poz. 973, z późn. zm.)