Twój pracodawca naruszył przepisy prawa pracy? Jako pracownik masz prawo do dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. Możesz również złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Czego może dotyczyć skarga?

Przedmiotem skargi pracowniczej może być w szczególności naruszenie przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia, dotyczące bezpośrednio skarżącego.

W jakiej formie mogę złożyć skargę i jakie informacje w niej zawrzeć?

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej,
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej,
 • ustnie do protokołu.

Kierowana do Państwowej Inspekcji Pracy skarga pracownicza powinna:

 1. zawierać imię i nazwisko, bądź nazwę wnoszącego,
 2. zawierać adres wnoszącego,
 3. określać przedmiot skargi lub wniosku, w którym wskazane będą nazwa i adres podmiotu, którego dotyczy skarga,
 4. być opatrzona podpisem własnoręcznym, jeżeli została wniesiona w postaci papierowej(**),
 5. być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli została wniesiona środkami komunikacji elektronicznej (**),
 6. zawierać adres środka komunikacji elektronicznej wnoszącego, jeżeli informacje w tym zakresie nie wynikają jednoznacznie z wniesionej skargi, w przypadku skarg złożonych w postaci elektronicznej.

Skargi pracownicze wniesione pocztą elektroniczną (e-mail) lub innymi środkami komunikacji elektronicznej muszą zawierać dołączony plik z treścią skargi podpisany podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym albo osobistym.

(**) 1.  Podpis elektroniczny kwalifikowany – zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą kwalifikowane certyfikatu podpisu elektronicznego;

 1.  Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego;

Szczegółowe informacje:

Podpis zaufany: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/jak-podpisac-dokument-profilem-zaufanym

Profil zaufany: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0074

 1. Podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego;

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/e-dowod

 1. Podpis własnoręczny – zwykła forma pisemna podpisu zgodnie z art. 78 Kodeksu cywilnego.

Informujemy, że

 • skan pisma z podpisem własnoręcznym nie spełnia wymogów formalnych,
 • Państwowa Inspekcja Pracy nie rozpatruje skarg anonimowych.

Skargi na działalność organów albo pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i wnioski (wnioski o porady i inne wnioski dotyczące w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom) kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy powinny zawierać, co najmniej:

 1. imię i nazwisko, bądź nazwę wnoszącego,
 2. adres wnoszącego,
 3. określenie przedmiotu skargi lub wniosku.

Dodatkowo wniosek dotyczący w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, powinien w opisie przedmiotu wniosku wskazywać nazwę i adres podmiotu, którego dotyczy.

Skargi na działalność organów albo pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i wnioski przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) lub innymi środkami komunikacji elektronicznej, nie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym.

W przypadku skargi pracowniczej oraz pozostałych skarg wnoszonych w imieniu innej osoby, należy dołączyć pisemną zgodę osoby, na rzecz której wnoszona jest skarga.  

Gdzie mogę złożyć skargę?

Skargę na działalność pracodawcy należy kierować zgodnie z właściwością do okręgowego inspektoratu pracy lub oddziału okręgowego inspektoratu pracy właściwego do rozpatrzenia sprawy ze względu na siedzibę pracodawcy

Wybierz właściwy Inspektorat

Czy pracodawca dowie się kto złożył skargę?

Nie, dane osoby wnoszącej skargę podlegają ochronie i nie są ujawniane w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, chyba że skarżący wyrazi na to pisemną zgodę. W przypadku, gdy inspektor pracy uzna, że na przykład ze względu na specyfikę zgłoszonej sprawy przeprowadzenie kontroli bez ujawnienia danych osobowych nie jest możliwe, zwróci się z prośbą do skarżącego o wyrażenie zgody na ich ujawnienie.

W jakim terminie odbędzie się kontrola?

Skargi pracownicze podlegają rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od ich otrzymania. Rozpatrując skargę Okręgowy Inspektor Pracy, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy lub Kierownik Oddziału decyduje o zasadności przeprowadzenia kontroli oraz o jej terminie. Po rozpatrzeniu w tym względzie skargi skarżącemu będzie udzielona stosowna informacja w powyższym zakresie.

Czy uzyskam informację o tym, co inspektor ustalił w mojej sprawie?

Tak, po przeprowadzonej kontroli inspektor pracy zawiadamia skarżącego o ustaleniach dokonanych w trakcie kontroli i ewentualnych podjętych działaniach.