Czy obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dotyczy agencji pracy tymczasowej czy pracodawcy użytkownika?

Zasady tworzenia przez pracodawców funduszu świadczeń socjalnych określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wobec faktu, że dla pracowników tymczasowych pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, to na niej, a nie na pracodawcy użytkowniku, spoczywa obowiązek objęcia pracowników tymczasowych funduszem świadczeń socjalnych.

W związku z okolicznością, iż pracodawcą dla pracowników tymczasowych jest agencja pracy tymczasowej, całokształt zagadnień dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinien być rozpatrywany jedynie względem niej, bez odniesienia do sytuacji obowiązującej u konkretnego pracodawcy użytkownika. Korzystanie przez pracodawców użytkowników z pracy pracowników tymczasowych ma bowiem z założenia krótkotrwały charakter, co jest powiązane z samą formułą pracy tymczasowej. Tym samym uprawnienia pracownika tymczasowego do świadczeń z funduszu socjalnego dotyczą tylko agencji pracy tymczasowej i tylko w zakresie wynikającym z regulaminu funduszu obowiązującego w danej agencji. Natomiast pracownicy tymczasowi mogą być kierowani do pracy do pracodawców użytkowników tworzących lub nie tworzących funduszu świadczeń socjalnych, co nie wywiera jednak wpływu na zakres ich uprawnień socjalnych.

W związku z powyższym świadczenie pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, u którego działa fundusz świadczeń socjalnych przez pracowników zatrudnionych w agencji nie posiadającej funduszu socjalnego nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.