Od dnia 26 kwietnia 2023 r. zmianie uległy przepisy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem, w tym również te dotyczące urlopu ojcowskiego. Obecnie celu sprawowania opieki nad dzieckiem pracownik - ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do:

1) ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo

2) upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Natomiast przepisy przejściowe, wprowadzające nową regulację mówią o tym, że pracownik - ojciec wychowujący dziecko w dniu wejścia w życie ustawy ma prawo do urlopu ojcowskiego na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych, a więc nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko:

1) 24. miesiąca życia albo

2) 14. roku życia, o ile nie upłynęły 24 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie nie tego dziecka.

 

Wskazany przepis reguluje więc kwestię uprawnienia pracownika - ojca do wykorzystania urlopu ojcowskiego na dotychczasowych zasadach, tj. nie później niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.