Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej, przy czym prawo to nie jest uzależnione od wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2022 r. poz. 902). 

Zakresem informacji publicznej objęte są m.in. zasady funkcjonowania PIP, w tym również: 

  • informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw,
  • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli,
  • wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów przeprowadzających kontrolę 
    (art. 6 ust. 1 pkt 3d i 4a ustawy). 

Ze względu na ochronę informacji niejawnych, tajemnic ustawowo chronionych, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, dokumenty udostępniane są po anonimizacji lub  przetworzeniu (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy). 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, będące w posiadaniu takich informacji.

W przypadku wniosków dotyczących informacji o kontrolach lub dokumentacji z kontroli, adresatem pisma w omawianym zakresie powinien być właściwy – ze względu na siedzibę podmiotu kontrolowanego – okręgowy inspektorat pracy.

Wykaz okręgowych inspektoratów pracy dostępny jest w zakładce Mapa inspektoratów.

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.bip.pip.gov.pl.) lub portalu danych, jest udostępniana na wniosek.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej niepublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Inspekcji Pracy, proszone są o wypełnienie wniosku.

Pliki do pobrania