Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
25.03.2021

W jaki sposób wykazać pracę w gospodarstwie rolnym celem wliczenia do pracowniczego stażu pracy?

Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, wprowadza kilka warunków, które musi spełnić pracownik, aby okres jego pracy w gospodarstwie rolnym mógł zostać zaliczony do stażu pracy. Wliczenie okresu pracy w gospodarstwie jest korzystne dla pracownika bowiem wlicza się do okresów zatrudnienia, od którego zależą między innymi następujące uprawnienia przewidziane w kodeksie pracy: wymiar urlopu wypoczynkowego, odprawa emerytalna czy też nagroda jubileuszowych. Z art. 1 w/w ustawy wynika, że wliczeniu podlegają (1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka, (2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem oraz (3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Jeśli pracownik spełnia jedną z powyższych przesłanek, to warunkiem formalnym, który musi dopełnić celem wykazania tej okoliczności, jest przedłożenie pracodawcy zaświadczenia wydanego na jego wniosek, przez urząd gminy właściwy dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego. Jeżeli organ gminy nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, to fakt ten może być udowodniony zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne. Zeznania mogą zostać odebrane przez pracodawcę, od którego żąda się zaliczenia okresów pracy w gospodarstwie do stażu pracy lub być także odebrane przez pracownika urzędu gminy. Wobec tego, pracodawca nie ma prawa wymagać od pracownika przedstawienia innych dokumentów od wskazanych powyżej, takich jak np. zaświadczenie z KRUS dotyczące podlegania przez pracownika społecznemu ubezpieczeniu rolników.