Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
25.03.2021

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy, której urlop wychowawczy rozpocznie się z dniem 2 stycznia ?

Zgodnie z art. 153 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Natomiast urlop w wymiarze proporcjonalnym udzielany jest na podstawie art. 1552 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

  1. urlopu bezpłatnego;
  2. urlopu wychowawczego;
  3. odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych;
  4. tymczasowego aresztowania;
  5. odbywania kary pozbawienia wolności;
  6. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

W świetle powyższego z dniem 1 stycznia pracownik nabywa prawo do urlopu
w pełnym wymiarze w wysokości 20 bądź 26 dni. Ze względu na fakt, iż z dniem 1 stycznia nie przebywał na urlopie wychowawczym, uzyskuje prawo do urlopu w pełnym wymiarze.