27.10.2015 Artykuł archiwalny

Martwe dusze na polu pomidorów

KUJAWSKO-POMORSKIE. Grupa nieuczciwych „pośredników” oferowała właścicielom gospodarstw rolnych niezgodne z prawem zatrudnianie pracowników z Ukrainy.

Inspektor z OIP w Bydgoszczy podjął w jednym z gospodarstw rolnych kontrolę w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców. Kontrolę przeprowadzono na podstawie informacji uzyskanej z powiatowego urzędu pracy o podmiotach, które dokonały rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Kontrolowane gospodarstwo zarejestrowało osiem oświadczeń. W dniu kontroli przy zbiorze pomidorów zastano sześciu obywateli Ukrainy. Jednak nie były to osoby, których dane wpisano do oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemców, bo żaden z Ukraińców, dla których zarejestrowano oświadczenia w PUP nie stawił się do pracy w umówionym terminie. Właściciel gospodarstwa oświadczył, że dane cudzoziemców, które wpisane zostały do dokumentów otrzymał od „pośrednika” obywatela Ukrainy, który oferował dostarczenie osób zainteresowanych podjęciem pracy. „Pośrednik” zaoferował w miejsce zgłoszonych do PUP osób grupę innych cudzoziemców, na co właściciel gospodarstwa rolnego wyraził zgodę. Faktycznie do pracy stawiło się sześciu nowych cudzoziemców, którzy przystąpili do zbioru pomidorów. Właściciel dla nowych cudzoziemców nie rejestrował już oświadczeń w PUP, gdyż wcześniej zarejestrował już 8 oświadczeń. Z cudzoziemcami zawarto umowy o dzieło. Właściciel przechowywał kopie dokumentów podróży oraz wiz. Dwóch zatrudnionych przy zbiorach posiadało Kartę Polaka.

Kontrolujący uznał, że w świetle obowiązujących przepisów w gospodarstwie powierzono nielegalne wykonywanie pracy czterem obywatelom Ukrainy, tj. bez wymaganego zezwolenia na pracę. W związku z tym do Sądu Rejonowego został skierowany wniosek o ukaranie właściciela plantacji pomidorów. Po rozpoznaniu sprawy Sąd orzekł wobec niego karę grzywny.

Kontrola potwierdziła, że wyspecjalizowała się grupa „pośredników” oferujących zatrudnienie zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców w większości Ukraińców. „Pośrednicy” oferty składają bezpośrednio do właścicieli gospodarstw i przedsiębiorców lub telefonicznie. Nieoficjalnie, za wyszukanie pracy uzyskują pieniądze bezpośrednio od cudzoziemców. Właściciele gospodarstw rolnych posiadają znikomą wiedzę w zakresie zasad legalnego zatrudnienia cudzoziemców co naraża ich na odpowiedzialność.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222