19.11.2015 Artykuł archiwalny

Praca na czarno w wesołym miasteczku

Inspektor pracy z OIP w Opolu przeprowadził kontrolę objazdowego lunaparku, który oferował swoje atrakcje mieszkańcom G. W jej trakcie okazało się, że prace przy obsłudze urządzeń wesołego miasteczka wykonywały osoby, których podstawę prawną świadczenia pracy stanowiły umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia). W chwili kontroli praca świadczona była przez 7 osób, w tym 6 osób było cudzoziemcami (obywatele Ukrainy). Ustalenia kontroli wykazały, że przedsiębiorca dwóm cudzoziemcom powierzył nielegalnie pracę, gdyż nie zarejestrował w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. Dokonał tych czynności dopiero po wszczęciu kontroli przez inspektora pracy legalizując w ten sposób ich pracę. Ponadto dwóch innych cudzoziemców, mimo że za dwa dni kończyło im się prawo pobytu na terenie Polski, nie posiadało dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie wniosku o przedłużenie pobytu. W trakcie kontroli inspektora pracy porzucili oni pracę udając się w nieznanym kierunku. Wraz z nimi pracę porzucił jeszcze jeden cudzoziemiec. Inspektor pracy powiadomił Straż Graniczną o zakończeniu ważności wizy pobytowej tych osób w Polsce i o potrzebie zweryfikowania legalności ich pobytu. Z odpowiedzi przekazanej ze Straży Granicznej wynika, że informacja uzyskana od inspektora pracy będzie wykorzystana w jej działalności.

 Względem przedsiębiorcy został złożony wniosek o ukaranie przed sądem karnym za popełnienie wykroczenia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098
 • banner218245