04.03.2016

Jestem w szóstym miesiącu ciąży. W związku ze zmianami organizacyjnymi w firmie i likwidacją niektórych stanowisk pracodawca chce przenieść mnie do innego oddziału. Czy może wręczyć mi wypowiedzenie zmieniające?

Co do zasady, zgodnie z art. 177 § 1 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 177 § 4 k.p.). Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 159 z późn. zm.).

Zakaz rozwiązania umowy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego dotyczy również wypowiedzenia zmieniającego. Oznacza to, że pracownicy ciężarnej lub korzystającej z urlopu macierzyńskiego nie można wypowiedzieć warunków pracy lub płacy w trybie art. 42 k.p.

Miejsce wykonywania pracy stanowi jeden z istotnych - uzgodnionych przez strony - elementów umowy o pracę (art. 29 § 1 pkt 2 k.p.) i jako taki nie może być dowolnie i jednostronnie zmieniany. Każdorazowa zmiana określonego w umowie miejsca pracy  wymaga zgody drugiej strony, co może zostać osiągnięte bądź w drodze porozumienia zmieniającego, bądź w trybie wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 k.p.).

Należy jednak zaznaczyć, ze ww. szczególną ochronę stosunku pracy modyfikuje  ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r., poz. 192) mająca zastosowanie u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.  Ustawa dopuszcza bowiem możliwość wręczenia wypowiedzenia zmieniającego pracownicy w ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego - na podstawie art. 5 ust. 5 pkt. 1 ww. ustawy („w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy”). Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy spowoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje, do końca okresu, w którym korzystałaby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy (art. 5 ust. 6 ww. ustawy).

Jeżeli zatem w przedstawionej sytuacji znajdzie zastosowanie ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca ma prawo wypowiedzieć pracownicy ciężarnej dotychczasowe warunki pracy i płacy. Pracodawca powinien uzasadnić takie wypowiedzenie. W przypadku wątpliwości co do zasadności wypowiedzenia, pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia do sądu pracy.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner175199
 • banner222263
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222