Pracuję legalnie!

banerpracownik750x200-01
 

„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia realizowana przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych w latach 2017-2019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników, a także obywateli państwa spoza Unii Europejskiej – w szczególności pracowników z Ukrainy podejmujących pracę w Polsce.

Głównymi celami kampanii są:

  • propagowanie wyboru pracy legalnej w miejsce zatrudnienia w szarej strefie i przyjmujących ofertę pracy nielegalnej;
  • uświadomienie pracującym korzyści wynikających z wykonywania pracy legalnie oraz zagrożeń wypływających z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie;
  • piętnowanie niedozwolonych praktyk stosowanych przez tych pracodawców, którzy decydują się na powierzanie pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
  • informowanie o formach i możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej Państwowej Inspekcji Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości.


Wyniki kontroli PIP prowadzonych w obszarze legalności zatrudnienia wskazują, że wykonywanie pracy bez potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego to nadal jedne z najistotniejszych problemów polskiego rynku pracy.

Więcej informacji na www.prawawpracy.pl