• RSS
  • Wersja tekstowa
12.05.2019 Artykuł archiwalny

Na spotkaniu ze związkowcami - metalowcami

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek spotkał się 10 maja 2019 r. w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach z regionalnymi sekretariatami przemysłu metalowego „Solidarności”. W spotkaniu udział wzięli przewodniczący Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” Bogdan Szozda i okręgowy inspektor pracy w Katowicach Lidia Marciniak.

wwwDSC00405

Związkowcy przedstawili problemy występujące w zakładach pracy przemysłu metalowego, związane ze stosowaniem prawa pracy. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in.: zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach umów o pracę, nierówne traktowanie w zatrudnieniu, w tym w zakresie wynagrodzenia za pracę, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy cudzoziemcom, zasady udzielania urlopów, rozliczanie czasu pracy, a także praca w warunkach szczególnie niebezpiecznych.

wwwDSC00398

Główny inspektor pracy zachęcał związkowców do większej aktywności w kontaktach z inspektorami pracy wykonującymi czynności kontrolne w zakładach. Podkreślił ważność współpracy organizacji związków zawodowych z okręgowymi inspektoratami pracy, gdyż wspólne działania mogą doprowadzić do poprawy warunków pracy. Poruszył również kwestię roli i znaczenia społecznych inspektorów pracy w zakładach, informując jednocześnie o rozszerzeniu konkursu na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy na szczebel krajowy.