• RSS
  • Wersja tekstowa
27.05.2019 Artykuł archiwalny

W TVP o bezpieczeństwie dzieci na wsi

W niedzielny poranek 26 maja 2019 r. w telewizyjnym magazynie TYDZIEŃ w TVP 1,  Katarzyna Mietelska, zastępca dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy mówiła o działaniach Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz  poprawy bezpieczeństwa dzieci na wsi.

W reżyserce w trakcie nagrania
 

W programie poświęconym aktualnym wydarzeniom i problemom polskiej wsi obok przedstawicielki Państwowej Inspekcji Pracy uczestniczyła Aleksandra Hadzik, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Katarzyna Mietelska i Aleksandra Hadzik w trakcie nagrania
 

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi systematyczne i wielokierunkowe działania prewencyjno-promocyjne, których odbiorcami i uczestnikami są dzieci i młodzież z terenów wiejskich. Zasadniczym celem tych działań jest promowanie bezpiecznych zachowań podczas zabawy, przebywania w gospodarstwach rolnych i pomagania dorosłym w niektórych czynnościach gospodarskich. Podstawowe formy tych działań to: szkolenia, prelekcje szkolne, konkursy wiedzy lub konkursy plastyczne o zasięgu lokalnym i centralnym.

Prelekcje i szkolenia organizowane są w czasie zajęć lekcyjnych w obecności nauczycieli. Tematyka dostosowana jest do wieku uczestników. Zajęcia te prowadzone są z wykorzystaniem filmów o bezpieczeństwie dzieci, prezentacji multimedialnych, gier oraz publikacji tematycznych wydanych nakładem PIP. Zajęcia dla najmłodszych prowadzą inspektorzy pracy i specjaliści z Okręgowych Inspektoratów Pracy.

Działania te realizowane są samodzielnie przez inspekcję pracy, a także we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi, wśród których wymienić należy przede wszystkim Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na zajęcia zapraszani są także przedstawiciele Policji, którzy omawiają zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas poruszania się po drogach, jak również strażacy, którzy uczą dzieci i młodzież praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach - dzielą się własnymi obserwacjami na temat miejsc niebezpiecznych w gospodarstwach i opowiadają, jak pomagają rodzicom podczas codziennych obowiązków.

Katarzyna Mietelska w studiu TVP 1
 

W okresie wakacyjnym tego typu działania profilaktyczne PIP, adresowane do najmłodszych mieszkańców wsi są intensyfikowane i prowadzone pod hasłem „Bezpieczne lato”. Organizowane są m.in. spotkania edukacyjne z dziećmi przebywającymi na koloniach lub półkoloniach. Każdego roku Główny Inspektor Pracy, mając na względzie bezpieczeństwo najmłodszych w okresie wzmożonych prac rolniczych, apeluje do rolników o zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki.

Ważnym elementem dbałości o bezpieczeństwo dzieci z terenów wiejskich jest również edukacja ich rodziców, uświadamianie im zagrożeń wypadkowych oraz sposobów na ich ograniczenie. Ta wiedza jest przekazywana przez ekspertów PIP podczas rożnego rodzaju spotkań z rolnikami, w czasie szkoleń i wizytacji gospodarstw rolnych. Doskonałym źródłem wiedzy z tego zakresu są publikacje Państwowej Inspekcji Pracy skierowane zarówno do dorosłych rolników, jak również do dzieci i młodzieży. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj publikacja „Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym”, która przybliża wykaz prac rolniczych niebezpiecznych dla dzieci, które powinny być im kategorycznie wzbronione. Wszystkie wydawnictwa oraz inne materiały edukacyjne pozwalające poszerzyć wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci na wsi, można znaleźć na stronie bhpwrolnictwie.pl.

Działania dla dzieci i młodzieży wiejskiej są w pełni uzasadnienie, gdyż dzięki nim kształtuje się odpowiedzialne zachowanie najmłodszych. Tworzą również podstawy
do właściwego postrzegania zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu dorosłym. Obserwacje dokonywane przez specjalistów PIP podczas odwiedzin w gospodarstwach rolnych i spotkań z rolnikami, pozwalają twierdzić, że świadomość rolników odnośnie
zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach jest coraz większa. Przekłada się to na większą dbałość o bezpieczeństwo własne i rodziny, w tym szczególnie dzieci. Z pewnością wpływ na to mają wieloletnie, usystematyzowane i doskonalone działania Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym.