Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
24.03.2021

Rada Dialogu Społecznego o Polityce Przemysłowej

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 24 marca 2021 r. wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego, prowadzonym w formie wideokonferencji przez prezydenta Konfederacji Lewiatan Macieja Wituskiego.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko
 

Wiodącym tematem posiedzenia był stanu prac nad Polityką Przemysłową Polski. Jak poinformowała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Olga Semeniuk, od stycznia 2021 roku były prowadzone konsultacje społeczne, które stały się kanwą do opracowania Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Resort otrzymał ponad 300 zgłoszeń dotyczących barier stojących na drodze przemysłu. Przedstawiciele izb branżowych, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe proponowały też rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację przemysłu. Wnioski płynące z postulatów zebranych w wyniku dialogu z przedsiębiorcami będą podstawą do opracowania Polityki Przemysłowej Polski.

Na podstawie ankiet w Białej Księdze Rozwoju Przemysłu zdefiniowano 7 kluczowych barier, o których dyskutowali uczestnicy posiedzenia. Z przeprowadzonej analizy, opartej na wskazaniach przedsiębiorców wynika, że wyzwaniami w zakresie rozwoju przemysłu pozostają:

  1. system kształcenia niedostosowany do potrzeb poszczególnych branż przemysłu;
  2. deficyt kadr;
  3. trudności w dostępie do preferencyjnych form finansowania, w tym finansowania B+R;
  4. problemy związane z regulacjami środowiskowymi w tym z gospodarowaniem odpadami;
  5. wydłużone i skomplikowane procedury administracyjne, w tym inflacja legislacyjna oraz wysoki poziom złożoności prawa;
  6. przepisy prawa pracy;
  7. koszty prowadzenia działalności gospodarczej związane z cenami energii.

Ankietowani przedsiębiorcy wielokrotnie wskazywali na konieczność wprowadzenia zmian w Kodeksie pracy dostosowujących niektóre zapisy ustawy do współczesnych realiów.

– W ramach Polityki Przemysłowej Polski precyzyjnie zdefiniujemy problemy oraz bariery poszczególnych branż – mówiła minister Olga Semeniuk. – Zaproponujemy konkretne rozwiązania z wykorzystaniem instrumentów legislacyjnych i instytucjonalnych. Planujemy oprzeć się o pięć kluczowych osi rozwojowych, którymi są: cyfryzacja, bezpieczeństwo, lokalizacja produkcji przemysłowej, zielony ład oraz nowoczesne społeczeństwo.

Swoistym podsumowaniem dyskusji członków RDS może być wypowiedź Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, który stwierdził między innymi: – Wszystkie strategie rozwoju przemysłu opierają się na dialogu społecznym.