• RSS
  • Wersja tekstowa
22.06.2021 Artykuł archiwalny

Posłowie pozytywnie o wykonaniu budżetu PIP

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 22 czerwca 2021 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2020. Przedstawiła je Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

wwwIMG9167

Szefowa PIP zwróciła uwagę na kilkunastoprocentowe przekroczenie planu dochodów, głównie z powodu uzyskania wyższych niż zakładano środków z kar i grzywien nakładanych przez inspektorów pracy. Plan wydatków został zrealizowany prawie w stu procentach. Niższe jego wykonanie spowodowane było głównie sytuacją epidemiczną w kraju, co znacząco wpłynęło na funkcjonowanie urzędu. Przeprowadzono bowiem mniejszą liczbę kontroli, które zostały ograniczone przez kilka miesięcy do kontroli powypadkowych (po zaistniałych wypadkach w pracy) oraz do kontroli ograniczających bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób pracujących. Obostrzenia w funkcjonowaniu zakładów pracy wpłynęły na niższą niż przewidywano realizację wydatków prewencyjno-promocyjnych.

wwwIMG9161

Jak zaznaczyła Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, plan wydatków budżetowych inspekcji pracy na 2020 rok, przewidziany w ustawie budżetowej, w trakcie realizacji uległ zmniejszeniu o blisko 5 mln zł. Zdecydowana większość tego uszczuplenia wynikała z decyzji prezesa Rady Ministrów w sprawie blokady planu wydatków PIP.

- Niestety zmniejszenie planu nie ominęło tak newralgicznej i wrażliwej w inspekcji pozycji jaką są wynagrodzenia osobowe, których plan uległ zmniejszeniu o kwotę 1 mln 443 tys. zł – wskazała szefowa PIP. Według niej, poziom wynagrodzeń w urzędzie to newralgiczny temat. - Przy dotychczasowej jego wysokości pogłębiać się będzie problem nie tylko w pozyskiwaniu, ale również w utrzymaniu wysoko wykwalifikowanej specjalistycznej kadry, tak niezbędnej dla realizacji złożonych zadań urzędu – podkreśliła Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Wykonanie budżetu PIP pozytywnie oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Poinformował o tym p.o. dyrektor Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny NIK Dariusz Rogowski. Izba pozytywnie zaopiniowała też prawidłowość rocznych sprawozdań budżetowych i kwartalnych sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

W wygłoszonym koreferacie zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej poseł Janusz Śniadek wnioskował o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu PIP w roku 2020.

Komisja przychyliła się do tego wniosku i upoważniła posła Janusza Śniadka do przedstawienia jej opinii na forum Komisji Finansów Publicznych.

W posiedzeniu uczestniczyli też: zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski oraz dyrektorzy departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.