Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
13.09.2021

Jubileusz 30-lecia NSZZ „Solidarność”- 80

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski 11 września 2021 r. wziął udział w uroczystościach rocznicowych 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”- 80, które odbyły się na Jasnej Górze w Częstochowie.

Dariusz Mińkowski na obchodach jubileuszu NSZZ "Solidarność" - 80
 

W imieniu Katarzyny Łażewskiej - Hrycko, Głównego Inspektora Pracy złożył gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć w kolejnych latach działalności związkowej oraz wytrwałości w staraniach na rzecz poprawy warunków życia i pracy w Polsce. W odczytanym liście, Główny Inspektor Pracy skierowała słowa uznania dla „Solidarności” – 80, która tworzy jeden z głównych nurtów ruchu związkowego w kraju, gdzie w centrum programu znajduje się zawsze pracownik, który ma zagwarantowaną swobodę korzystania ze wszystkich podstawowych praw człowieka i praw socjalnych, w tym prawo do wolności i godności, a także prawo do pracy, które umożliwia realizację życiowych aspiracji.   

Dariusz Mińkowski, zastępca GIP wraz z gospodarzem uroczystości, Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – 80 Markiem Mnichem, za wykazywany trud i zaangażowanie na rzecz poprawy warunków pracy oraz przestrzeganie praworządności w stosunkach pracy zasłużonym działaczom Związku wręczyli „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy”.

Odznaczeni działacze zwiżązkowi
 

Obchody zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy i były współorganizowane z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Partnerami wspierającymi uroczystości jubileuszowe byli Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego.

Uczestnicy obchodów 30- lecia związku zawodowego
 

W trakcie uroczystości uczczono także inne ważne wydarzenia historyczne, tj. 40. Rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, 40. Rocznicę pacyfikacji Kopalni Wujek oraz 100. Rocznicę III Powstania Śląskiego.

W myśl cytatu: „Jak drzewo bez korzeni, człowiek bez przeszłości, tak naród nie może istnieć bez historii”, organizatorzy Jubileuszu podkreślali, że zależy im na budowaniuw społeczeństwie świadomości, jak ważna jest pamięć o wydarzeniach historii, które mają wpływ na kształt Ojczyzny.