Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
16.09.2021

Komisje pozytywnie o sprawozdaniu PIP za 2020 r.

W Sejmie na wspólnym posiedzeniu w dniu 15 września 2021 r. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej i Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 roku.

W posiedzeniu połączonych komisji Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, oraz jej zastępcy Dariusz Mińkowski i Jarosław Leśniewski.

Kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiło wyniki i specyfikę pracy PIP w 2020 roku. Katarzyna Łażewska-Hrycko w swoim wystąpieniu stwierdziła, że prezentowane sprawozdanie dotyczy bardzo trudnego okresu, jednak wynikający z niego przekaz jest optymistyczny. Sprawozdanie pokazuje bowiem, jak całe społeczeństwo, mimo wyjątkowych warunków potrafiło dostosować się do nowej rzeczywistości.

Katarzyna Łażewska-Hrycko w czasie posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
 

- Po raz pierwszy w powojennej historii Państwowa inspekcja Pracy musiała odejść do realizacji powierzonych jej zadań zatwierdzonych w programie działania PIP i zmierzyć się z zupełnie nieznanymi wyzwaniami – podkreśliła Katarzyna Łażewska-Hrycko

Posłowie opiniujący sprawozdanie z działalności PIP otrzymali innowacyjnie opracowane materiały informacyjne, które w sposób czytelny i skondensowany pokazywały najważniejsze obszary działalności i efekty pracy Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r.

Okładka sprawozdania z działalności PIP w nowej formule

DZIALALNOSC PIP 2020 .pdf
 

Poseł Bożena Borys-Szopa, zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej z uznaniem wypowiadała się o ogromie pracy wykonanej przez inspektorów pracy w 2020 roku. Podkreślała nie tylko działania związane z działalnością kontrolną  wykonywane przez 1486 inspektorów pracy, ale także realizację przez PIP wielu programów prewencyjnych i  promocyjnych. Zwróciła uwagę na skalę udzielanych przez inspekcję porad prawnych i przeprowadzanych szkoleń.

W trakcie dyskusji parlamentarzyści z uznaniem odnieśli się do nowej formy prezentacji  osiągnięć Państwowej Inspekcji Pracy w roku sprawozdawczym, która ich zdaniem ułatwia uzyskanie najważniejszych danych i informacji o wynikach pracy PIP.

Zastępcy GIP w trakcie posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
 

Ponadto uczestnicy debaty w swoich wypowiedziach koncentrowali się  m.in. na działaniach podejmowanych przez PIP w celu ograniczenia skutków pandemii Covid-19, przestrzeganiu przez placówki handlowe ograniczeń działalności w niedziele i święta, problemach związanych z nadużywaniem umów cywilnoprawnych. W swoich wystąpieniach posłowie pytali o niepokojące dane dotyczące bezpieczeństwa pracy, m.in. w kontekście informacji dotyczących wypadków przy pracy w sektorze budowlanym.

Poseł Adrian Zandberg mówił o konieczności zmiany przepisów, by inspektor pracy miał większą możliwość oddziaływania nie tylko na osoby bezpośrednio odpowiedzialne za bezpieczeństwo na budowie, ale także na inwestorów. Zwracał także uwagę na braki kadrowe w inspekcji i trudności w pozyskaniu nowych specjalistów do pracy w PIP z powodu niskich i niekonkurencyjnych płac jakie otrzymuje inspektor pracy.