• RSS
  • Wersja tekstowa
02.05.2022

Rozmowy o pracy zdalnej

W Światowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu zgromadzili się członkowie związków zawodowych, przedstawiciele biznesu, świata nauki oraz inspektorzy pracy by rozmawiać o pracy zdalnej. Bo właśnie pod hasłem „Praca zdalna wybawieniem czy utrapieniem? Konsekwencje stosowania nowych form zatrudnienia” 28.04.2022 r. została zorganizowana konferencja przez Komisję Krajową oraz Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” a także Państwową Inspekcję Pracy.

DSC4925
W tym szczególnym dniu przyszło się zebranym spotkać w smutnych okolicznościach tragedii górniczej, która miała miejsce na Śląski w kopalniach Pniówek i Zofiówka, dlatego konferencja rozpoczęła się minutą ciszy dla uczczenia pamięci jej ofiar.

Konferencję otworzył Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda ze smutkiem zauważając, że media potrafią poinformować, że 28 kwietnia jest w kalendarzu „Dniem sera Camembert” a zapominając, że data ta powinna być dniem, w którym choć jedną myśli powinniśmy skierować w kierunku tych, którzy stracili w niej zdrowie. W swoich słowach przypomniał również, że „Solidarność” dbałość o bezpieczeństwo pracy, a w konsekwencji także współpracę ze społecznymi inspektorami pracy stawia na pierwszym miejscu. Odnosząc się do tematyki spotkania wyraził zdanie, że praca zdalna nie wydaje się być rozwiązaniem, które powinno zostać wprowadzone na szeroką skalę i w okolicznościach niezależnych od np. stanu zagrożenia zdrowia pracowników, gdyż sama w sobie rodzi niestety problem osamotnienia pracownika, jego odseparowania od współpracowników, a nierzadko doprowadza do depresji.

DSC4917
Wszystkich zebranych przywitał również zastępca głównego inspektora pracy ds. prawnych Dariusz Mińkowski, który zauważył, że forma zatrudnienia, od której pochodzi praca zdalna – czyli telepraca ma swoje źródło jako forma aktywizacji osób niepełnosprawnych, więc powinno się do niej podchodzić jako do szczególnej formy zatrudnienia wykorzystywanej w specyficznych warunkach, pamiętając, że może ona rodzić problemy społeczne wynikające m.in. z niezachowania właściwych proporcji pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Podkreślił również, że niestety wciąż czekamy na prawne usankcjonowanie tej formy zatrudnienia. Dariusz Minkowski odczytał również uczestnikom Konferencji list, który skierowała do nich główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. Szefowa PIP rozważając nad głównym tematem spotkania również akcentowała, że praca zdalna zbyt często prowadzi do zatarcia granic pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, dlatego za słuszny uznała kierunek, który wyznacza europejska rezolucja postulująca o wprowadzenie rozwiązań prawnych gwarantujących pracownikowi prawo do bycia „offline” czyli do prawa by pracownik bez obawy o reakcję pracodawcy mógł zignorować przychodzące do niego poza godzinami pracy, w trakcie urlopu lub zwolnienia od pracy e-maile, SMS-y, wiadomości na komunikatorach i połączenia telefoniczne.

DSC4895
Na rozpoczęcie konferencji parę słów skierował do jej uczestników także szef dolnośląskiej „Solidarności” Kazimierz Kimso, który słusznie spostrzegł, że powrót do pracy do zakładów, po okresie pracy zdalnej, dla niektórych pracowników może okazać się wręcz wybawieniem, szczególnie w sytuacji, gdy pracę zdalną wykonywali z przepełnionych mieszkań, gdzie w ten sam sposób pracowali współmałżonkowie, a dzieci odbywały swoje zdalne zajęcia szkolne.

Następnie dr hab. n. med. Joanna Bugajska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy przedstawiła wyniki badań prowadzonych w CIOP nad pracą zdalną będące m.in. rezultatem porównań warunków pracy w trybie zdalnym i stacjonarnym. Przybliżyła również korzyści i zagrożenia wynikające z pracy zdalnej przy komputerze.

Po owym bloku inauguracyjnym odbyła się dyskusja panelowa z udziałem dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Jarosława Tomaszewskiego, Kanclerza Loży BCC Marka Worona, prezesa zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej Marka Pasztetnika, nadinspektora pracy Barbary Serafinowskiej z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, Tomasza Wójcika oraz Henryka Nakoniecznego z „Solidarności”, której uczestnicy rozprawiali w głównym temacie konferencji.