• RSS
  • Wersja tekstowa
13.09.2022

Rada Ochrony Pracy o budżecie PIP na 2023 rok

Członkowie Rady Ochrony Pracy wysoko ocenili przedstawioną na posiedzeniu 13 września br. przez Głównego Inspektora Pracy propozycję budżetu PIP na rok 2023.

Rada Ochrony Pracy
Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy przedstawiając propozycję przyszłorocznego budżetu Urzędu podkreśliła, że dochody PIP, których skala jest niewielka i właściwie rzadko kiedy budzą wątpliwości członków komisji sejmowych czy senackich, oszacowano na 2023 r. na kwotę 2 mln 472 tys. zł. To kwota wyższa od planu na 2022 rok o 222 tys. zł. Wynika to głównie z planowania wyższych dochodów z tytułu grzywien i kar pieniężnych oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

– Nadal głównym źródłem dochodów Urzędu są kary pieniężne i grzywny nakładane przez inspektorów pracy oraz wpływy z administracyjnych kar pieniężnych i grzywien administracyjnych nałożonych na pracodawców delegujących pracowników z terytorium RP stanowiące łącznie ponad 78% wszystkich zaplanowanych dochodów. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie 1 mln 942 tys. zł – powiedziała szefowa PIP. Na pozostałą kwotę dochodów w wysokości 530 tys. zł składają się przede wszystkim wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 250 tys. zł, głównie ze sprzedaży samochodów służbowych oraz niezwykle trudne do przewidzenia dochody z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w kwocie 60 tys. zł, jak i wpływy z tytułu refundacji wydatków z lat ubiegłych w kwocie 47 tys. zł. Katarzyna Łażewska-Hrycko zaznaczyła, że specyfika dochodów Urzędu powoduje, iż niezwykle trudno jest je zaplanować. – Opieramy się przede wszystkim o doświadczenia Urzędu z lat poprzednich, bazując na przeprowadzanych analizach należności i wykonania planu w okresie ostatnich kilku lat – powiedziała Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Planowany plan wydatków Inspekcji na 2023 r. to kwota 481 mln 853 tys. zł. Wydatki te są wyższe od określonych w Ustawie budżetowej na 2022 r. o 18,8%, a po uwzględnieniu prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2023 r. przyjętego przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. w wysokości 109,8%, planowane wydatki rosną realnie już tylko o 8,2%.

– Na łączny wzrost wydatków w kwocie 76 mln 263 tys. zł składa się wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich na kwotę 49 mln 251 tys. zł, pozostałych wydatków bieżących na kwotę 18 mln 175 tys. zł, wydatków majątkowych na kwotę 8 mln 563 tys. zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 274 tys. zł – poinformowała Radę Ochrony Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Szefowa inspekcji zaznaczyła, że w pierwszej kolejności jest to wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych o 15,8%, tj. o 8 punktów procentowych więcej niż w założeniach Rady Ministrów dla jednostek rządowych. Kolejnym powodem wzrostu budżetu PIP na 2023 r. jest zwiększenie pozostałych wydatków bieżących. Grupa ta obejmuje szeroko rozumiane wydatki administracyjne, tj. m.in. czynsze, zakup energii, usługi porządkowe, ochrona, monitoring i dozór mienia, usługi informatyczne, pocztowe, remonty, zakupy materiałów i wyposażenia, użytkowanie rozległej sieci PIP WAN. W grupie tej są także inne wydatki związane z bieżącą działalnością Inspekcji takie jak np. wydatki na podróże służbowe, na szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatki i opłaty, a także usługi w ramach działalności prewencyjno-promocyjnej. Wzrost wydatków w tej grupie o 24,5%, tj. o kwotę 18 mln 175 tys. zł, wynika głównie z przejęcia w trwały zarząd czterech obiektów na siedziby jednostek. Wydatki z tego tytułu oszacowano na kwotę 12.644 tys. zł i większość z nich jest jednorazowa, jak np. w nowej siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wydatki na prace remontowe w kwocie 8 mln 800 tys. zł, uzupełnienie wyposażenia na kwotę 667 tys. zł czy koszt przeprowadzki w wysokości 180 tys. zł. Na wzrost pozostałych wydatków bieżących wpływa też przewidywana wysoka inflacja, wzrost minimalnego wynagrodzenia, olbrzymi wzrost cen paliw, energii czy materiałów i usług budowlano-remontowych. – Kolejnym istotnym czynnikiem zwiększenia planu wydatków Inspekcji na 2023 r. jest wzrost w grupie wydatków majątkowych o kwotę 8 mln 563 tys. zł – powiedziała szefowa PIP, wyjaśniając, że dotyczy to głównie wydatków na zakupy inwestycyjne oraz wynika z planowania wyższych wydatków na środki transportu oraz na sprzęt informatyczny i oprogramowanie, m.in. na wymianę sprzętu do obsługi Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów, zakup nowych licencji na Pakiet Microsoft System Center, zakup nowej strony internetowej oraz systemu antywirusowego. – Mam nadzieję na poparcie Wysokiej Rady w walce o budżet Państwowej Inspekcji Pracy na 2023 rok – powiedziała na koniec wystąpienia Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Członkowie ROP wysoko ocenili opracowany plan wydatków i dochodów PIP. Uznali, że jest to dokument czytelny, rozsądny i pragmatyczny. Zadeklarowali również pełne wsparcie dla PIP w działaniach na rzecz zwiększenia wymiaru budżetu.