• RSS
  • Wersja tekstowa
15.09.2022

Sprawozdanie PIP z 2021 roku przed komisjami sejmowymi

Członkowie połączonych komisji do Spraw Kontroli Państwowej (KOP) oraz Polityki Społecznej i Rodziny (PSR) Sejmu RP wysoko ocenili Sprawozdanie z działalności PIP za rok 2021.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podczas posiedzenia połączonych komisji w dniu 14 września 2021 r. poinformowała posłów, że z omawianego sprawozdania wynika, iż przedsiębiorcy świetnie poradzili sobie w nowych, pandemicznych warunkach. – Niestety muszę stwierdzić, że nieprawidłowości się zdarzały – zaznaczyła szefowa PIP. Według Głównego Inspektora Pracy część firm naruszała na przykład przepisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia. Ponad 26 tys. skarżących sygnalizowało naruszenia wyliczeń wynagrodzenia za pracę. Nieprzypadkowo więc aż jedną trzecią z 55 tys. kontroli przeprowadzono po skargach pracowników. – Z przykrością stwierdzam, że większość skarg była zasadna, w ubiegłym roku inspektorzy pracy ujawnili ponad 600 tysięcy naruszeń przepisów prawa pracy – powiedziała Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Posiedzenie komisji sejmowych
Według szefowej inspekcji, skala oczekiwań społecznych wobec inspektorów jest ogromna, a zasoby ludzkie i organizacyjne są ograniczone. W grudniu 2021 roku Państwowa Inspekcja Pracy zatrudniała 1526 osób wykonujących czynności kontrolne. – Przy tej liczbie zadań i wciąż nowych wyzwań potrzebujemy profesjonalnej, dobrze wykształconej oraz wynagradzanej kadry inspektorskiej. W 2021 roku, po wielomiesięcznych kursach, uprawnienia inspektorskie uzyskało 59 osób – powiedziała szefowa Urzędu. Dodała również, że doraźne kontrole to nie jest jedyne zajęcie Państwowej Inspekcji Pracy. – Ważnym elementem działań Urzędu jest badanie wypadków przy pracy. W 2021 roku inspektorzy zbadali 1924 wypadki, w których zginęło 243 pracowników, a 681 osób odniosło ciężkie obrażenia ciała. To dramatyczna statystyka. Na szczęście liczba ofiar tragicznych zdarzeń w miejscu pracy od kilku lat spada – poinformowała szefowa PIP.

Według Katarzyny Łażewskiej-Hrycko najbardziej narażeni na wypadki w pracy są pracownicy sektora budowlanego. – W 2021 roku przeprowadziliśmy ponad 6 tysięcy kontroli na placach budów. Prawie 92 procent kontroli skutkowało uregulowaniem nieprawidłowości dotyczących bezpiecznego wykonywania prac budowlanych. Najwięcej z nich związanych było z wykonywaniem prac na wysokości bez zabezpieczenia pracowników przed możliwością upadku. Każdy nakaz wystawiony przez inspektora likwidował konkretne zagrożenie życia i zdrowia – powiedziała szefowa inspekcji pracy. Dodała też, że spadek liczby wypadków i ich ofiar to efekt nie tylko kontroli i wzmożonego nadzoru nad branżami szczególnie niebezpiecznymi, ale także skutek wielu programów oraz kampanii prewencyjnych realizowanych przez inspekcję. – W 2021 roku zakończyliśmy czteroletnią kampanię „Czas pracy kierowców a wypadki przy pracy”. W ubiegłym roku został także zrealizowany ostatni etap 3-letniej kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo”, skierowanej do wypadkogennej branży przetwórstwa mięsa – poinformowała posłów szefowa inspekcji.

Posłowie dowiedzieli się także, że niestety nadal wiele osób pracuje w Polsce na podstawie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. Inspektorzy skontrolowali 38 tys. umów cywilnoprawnych i zakwestionowali 2500 z nich. – Weryfikujemy też, czy osoby przyjmujące zlecenie są prawidłowo wynagradzane, sprawdzamy, czy jest im wypłacane wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż wynikające z wysokości minimalnej stawki godzinowej. Inspektorzy ujawnili, że 2300 zleceniobiorców nie otrzymało 3 mln złotych – powiedziała na posiedzeniu połączonych sejmowych komisji Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Kontrole przeprowadzone w 2021 roku pokazują, że nadal część pracowników świadczy pracę nielegalnie. – Zbadaliśmy legalność zatrudnienia 80 tysięcy obywateli polskich i blisko 30 tys. cudzoziemców. Nielegalne zatrudnienie wśród obywateli polskich stwierdzono w odniesieniu do prawie 10 tysięcy osób. Ustaliliśmy też, że nielegalną pracę świadczyło prawie 5 tysięcy cudzoziemców z 39 państw – przekazała posłom szefowa PIP.

Poinformowała również, że w Centrum Porad Prawnych PIP są stanowiska telefonicznej infolinii dla cudzoziemców. W 2021 roku skorzystało z nich ponad 5 tys. osób mówiących po ukraińsku lub rosyjsku. Centrum porad jest dostępne oczywiście także dla Polaków. Generalnie Państwowa Inspekcja Pracy w ubiegłym roku udzieliła blisko 650 tysięcy porad prawnych i technicznych. 250 tys. z nich udzielono w trakcie przeprowadzanych kontroli.

– Liczę na Państwa wsparcie w pracy nad zmianą przepisów, które pozytywnie wpłyną na naszą skuteczność i pomogą w pozyskaniu środków finansowych pozwalających inspekcji pracy na zatrudnienie wykwalifikowanej kadry oraz zapewnienie jej godnych warunków pracy – powiedziała na koniec wystąpienia szefowa PIP.

Poseł Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy przedstawił stanowisko ROP. Rada uważa, że działania PIP w roku sprawozdawczym były prowadzone zgodnie z wcześniej przyjętym programem, który uzyskał akceptację ROP oraz sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej. – Prezentowane sprawozdanie rzetelnie dokumentuje szeroki zakres działań podejmowanych przez PIP. Jednocześnie może być ono inspiracją do dalszych badań i analiz – powiedział poseł Śniadek. Jego zdaniem ROP uważa, że PIP dobrze przysłużyła się ochronie praworządności w stosunkach pracy oraz poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. Poseł przekazał, że Rada pozytywnie ocenia przedstawioną w sprawozdaniu działalność kontrolno-nadzorczą oraz prezencyjną PIP w 2021 roku i rekomenduje Sejmowi przyjęcie tego dokumentu. Rada wyraża także uznanie wszystkim pracownikom, inspektorom i kierownictwu PIP za zaangażowanie w realizację powierzonej misji i osiągnięte rezultaty.

Poseł sprawozdawca Bożena Borys-Szopa powiedziała z kolei, że przedstawione sprawozdanie to wspaniały materiał pod względem staranności wykonania, ale przede wszystkim pod względem rzetelności ukazania ogromu pracy inspektorów pracy, pracowników merytorycznych różnych departamentów i przede wszystkim Okręgowych Inspektoratów Pracy. – Wszystkim pracownikom PIP chciałabym złożyć podziękowania za olbrzymią, bardzo trudną pracę. Z jednej strony był to kolejny rok covidowy, z drugiej strony PIP ma zupełnie nowe zadania wynikające z wojny w Ukrainie. Jestem zupełnie spokojna, że dacie sobie Państwo radę jak zwykle – powiedziała poseł Barbara Borys-Szopa wnosząc do obu połączonych komisji o przyjęcie sprawozdania PIP za rok 2021. Inni posłowie również wysoko ocenili Sprawozdanie PIP za 2021 r.

Państwową Inspekcję Pracy na posiedzeniu połączonych komisji do Spraw Kontroli Państwowej (KOP) oraz Polityki Społecznej i Rodziny (PSR) Sejmu RP prócz Głównego Inspektora Pracy reprezentowali: Jarosław Leśniewski – zastępca Głównego Inspektora Pracy, Dariusz Mińkowski – zastępca Głównego Inspektora Pracy, Małgorzata Dziemińska – zastępca Głównego Inspektora Pracy, Jakub Chojnicki – dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP, Artur Sobota – p.o. dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP, Dariusz Górski – p.o. dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP oraz Bartosz Kopeć – wicedyrektor Departamentu Prawnego GIP.