Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Posłowie wysłuchali informacji Państwowej Inspekcji Pracy

Obradująca 29 sierpnia br. w gmachu Sejmu pod przewodnictwem posła Mariusza Błaszczaka Komisja do Spraw Kontroli Państwowej rozpatrzyła materiały Państwowej Inspekcji Pracy z zakresu ustawowej działalności urzędu. W posiedzeniu uczestniczyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy z zastępcami i dyrektorami departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.

img/12_052_01.jpg

Informację na temat kontroli wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy – priorytetowego zadania PIP, co podkreśliła Iwona Hickiewicz – przedstawiła Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego. Poinformowała, że w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy br. inspektorzy pracy przeprowadzili 53,5 tys. kontroli. Ujawniły one różnego rodzaju naruszenia przepisów w sferze świadczeń przysługujących za pracę u prawie jednej czwartej pracodawców.

Zestawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez PIP od stycznia do lipca br. z wynikami porównywalnej liczby kontroli przeprowadzonych w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2011 r. wykazało wzrost o 21 proc. liczby przypadków niewypłacenia pensji w kontrolowanych zakładach oraz wzrost o 39 proc. kwoty niewypłaconych świadczeń pieniężnych. Inspektorzy pracy wyegzekwowali w br. należności na kwotę 40,2 mln zł dla 42,8 tys. pracowników.

Kontrole wykazały, że przyczyn stwierdzanych nieprawidłowości – prócz braku środków finansowych na wypłaty oraz nieznajomości obowiązujących przepisów - należy upatrywać również w rozbieżnościach w zakresie interpretacji przepisów prawa pracy określających zasady wypłaty świadczeń pracowniczych. Pojawia się zatem konieczność zmian legislacyjnych prowadzących do doprecyzowania obecnych regulacji. Halina Tulwin przedstawiła sugestie PIP w tym zakresie.

Działalność kontrolną Państwowej Inspekcji Pracy w dziedzinie przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w latach 2008 – 2011 przybliżył posłom Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia. Stwierdził, że inspekcja pracy skontrolowała w tym okresie 1342 podmioty świadczące usługi z zakresu agencji zatrudnienia, co stanowi 38 proc. ogólnej liczby ok. 3,5 tys. zarejestrowanych w Polsce agencji.

Wyniki kontroli wskazują na stopniową poprawę stanu przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od kilku lat PIP obserwuje bowiem systematyczny spadek odsetka kontrolowanych podmiotów, które dopuściły się naruszenia zasad prowadzenia agencji zatrudnienia.

- Chociaż w niektórych obszarach skala nieprawidłowości jest nadal niepokojąca, będziemy kontynuować wysiłki, by ta pozytywna tendencja nie uległa zahamowaniu. W tej kwestii liczymy zwłaszcza na skuteczność działań prewencyjnych, których zasięg staramy się ciągle poszerzać – powiedział Jarosław Leśniewski.

Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Leszek Zając zapoznał członków komisji z oceną zagrożeń stwarzanych przez amoniakalne instalacje chłodnicze w różnych branżach na podstawie kontroli PIP, natomiast dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Krzysztof Kowalik omówił wyniki 3-letniej kampanii informacyjno-prewencyjnej inspekcji pracy: „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, poślizgnięcia”.