05.07.2017

Pozytywna ocena sprawozdania za rok 2016

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 4 lipca 2017 r. w siedzibie Sejmu pozytywnie oceniła działalność Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. W przyjętym w tej sprawie stanowisku podkreśliła determinację i konsekwencję inspektorów pracy w egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawa pracy.

 

wwwIMG1912
 

Rada podzieliła opinię, wyrażoną przez głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia w czasie prezentacji sprawozdania, że poprawa stanu praworządności w stosunkach pracy i efektywna eliminacja zjawisk patologicznych wymaga wprowadzenia zmian ustawowych.

„Pewne działania w tym zakresie zostały już podjęte przez parlament. Należy z satysfakcją przyjąć uchwaloną przez Sejm nowelizację art. 29 §2 Kodeksu pracy, która wprowadziła obowiązek zawarcia umowy o pracę na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy. W ten sposób zlikwidowano tzw. syndrom pierwszego dnia, który powodował wiele patologii. Niemniej jednak konieczne są dalsze zmiany” – stwierdzono w stanowisku.

 

wwwIMG1908
 

Rada uznała za zasadne wprowadzenie obowiązku zgłaszania do PIP wszystkich śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy niezależnie od podstawy jej świadczenia oraz udoskonalenie i uproszczenie systemu postępowania powypadkowego w zakresie ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy. Opowiedziała się za przyznaniem inspektorom pracy prawa do wydawania decyzji administracyjnych nakazujących, skutecznie przekształcających umowy cywilnoprawne w umowy o pracę w uzasadnionych prawem przypadkach, a także za zniesieniem obowiązku przedstawiania upoważnienia do prowadzenia kontroli oraz uprzedzania o zamiarze jej przeprowadzenia – do tego celu powinna wystarczyć legitymacja  służbowa inspektora pracy.

W stanowisku jest także mowa o potrzebie dokonania kompleksowego przeglądu obowiązującego prawa pracy pod kątem eliminacji niespójnych, archaicznych przepisów i objęcia większą ochroną osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

W obradach, podczas których przyjęto także stanowisko w sprawie ograniczania zagrożeń wypadkowych w zakładach usług leśnych oraz omawiano działania prewencyjne WUG i UDT w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa, wziął udział główny inspektor pracy Roman Giedrojć z grupą współpracowników.
 • banner178526
 • banner177694
 • banner120717
 • banner158645
 • banner120701
 • banner111644
 • banner175199
 • banner155205
 • banner117082
 • banner155206
 • banner153622
 • banner172098