08.12.2017 Artykuł archiwalny

O Pierwszej kontroli na komisji sejmowej

W dniu 7 grudnia 2017 r. Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. W trakcie posiedzenia zaprezentowane zostały m.in. wyniki programu „Pierwsza kontrola”. W obradach uczestniczyli także zastępcy głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa i Andrzej Kwaliński oraz przedstawiciele kierownictwa GIP.

Realizując program „Pierwsza kontrola” od 1 marca do 31 grudnia 2016 r. inspektorzy PIP skontrolowali 10 021 zakładów pracy. Dominującą grupę stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (73%). W skontrolowanych podmiotach świadczyło pracę łącznie ponad 122 tys. osób, w tym ponad 82 tys. (67%) na podstawie stosunku pracy.

Obrady sejmowej komisji poświęcone programowi "Pierwsza kontrola"
 

W prawie każdym zakładzie kontrolowanym po raz pierwszy ujawniano średnio 15 różnego rodzaju nieprawidłowości, co w kontekście faktu, że kontrole dotyczyły głównie małych firm, o przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 12 osób – daje obraz skali problemów z przestrzeganiem prawa pracy. Inspektorzy wydali ok. 65 tys. decyzji, 62 tys. wniosków w wystąpieniach i 2,7 decyzji ustnych. Zgodnie z intencją autora programu Romana Giedrojcia, głównego inspektora pracy, pierwsza kontrola w większości przypadków była bezsankcyjna. Jednak ze względu na szczególnie rażące naruszenia prawa w przypadku co dziesiątego kontrolowanego pracodawcy inspektor pracy zmuszony był zastosować sankcje karne.

- Udzielanie przez inspektorów pracy informacji i wskazówek dotyczących obowiązków określonych w przepisach prawa pracy, w sytuacji gdy pracodawca nie ma doświadczenia w tym zakresie lub sprawy pracownicze zostały zlecone zewnętrznemu podmiotowi, pozwala na uświadomienie mu wagi zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, prawną ochroną pracy oraz legalnością zatrudnienia - stwierdził Wiesław Łyszczek.

Przedstawiciele inspekcji na posiedzeniu KOP
 

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej pod przewodnictwem posła Wojciecha Szaramy  zapoznała się także z informacjami dotyczącymi innych sfer działalności inspekcji pracy. Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w GIP omówił materiał poświęcony analizie czynników wpływających na zaistnienie wypadków podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Z kolei Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy zaprezentowała problematykę współpracy międzynarodowej realizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy. W trakcie obrad głos zabierał także Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w GIP omawiając m.in. zakres ochrony i uprawnienia pracowników oddelegowanych do pracy w Polsce i polskich pracowników świadczących pracę w państwach UE.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner199867
 • banner186222
 • banner201670
 • banner172098