Wiadomości

W dniach 14 – 15 marca 2013 r. odbyło się szkolenie dla 35 społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych.

Na szkoleniu omówione zostały zagadnienia dotyczące wypadków przy pracy a w tym: podstawowe definicje, podstawy prawne, zasady ustalania okoliczności i przyczyn powstawania wypadków przy pracy przez pracodawcę, udział społecznego inspektora pracy w postępowaniu powypadkowym, zasady tworzenia dokumentacji powypadkowej. Drugim blokiem tematycznym szkolenia były: Dyskryminacja, w tym molestowanie seksualne i mobbing, w systemie prawnym UE i Polski oraz Postępowanie z osobą doświadczającą dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego lub mobbingu.

Wykłady i ćwiczenia prowadzone były przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu oraz psychologa.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.


W dniach 29 – 30 listopada 2012 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy z Wrocławia oraz psycholog z firmy prywatnej z Wrocławia przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych.

Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z zakresu zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze związkami zawodowymi i społeczną inspekcją pracy oraz zadania i uprawnienia społecznego inspektora pracy. Tematyka szkolenia obejmowała również problem dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego i mobbingu, w systemie prawnym Unii Europejskiej i polskim. Poruszono także kwestię postępowania z osobą doświadczającą dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego lub mobbingu, oraz zagrożenia wynikające z przemieszczania się pracowników na terenie zakładu pracy w kontekście przepisów bhp.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyły w nim 33 osoby.


W dniach 24 – 25 października 2012 r. odbyło się szkolenie dla 35 społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Związku Zawodowym „Budowlani” z zakresu zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze związkami zawodowymi i społeczną inspekcją pracy, badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – na podstawie sprawozdania z realizacji zadań z działalności PIP w 2011 r. Tematyka szkolenia obejmowała również ocenę ryzyka zawodowego (podstawowe definicje, identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, wartościowanie ryzyka i określenie jego dopuszczalności, ocena ryzyka zawodowego związanego z oddziaływaniem czynników szkodliwych) oraz informacje nt. kampanii prewencyjnej PIP – „Szanuj życie. Profesjonaliści pracują bezpiecznie”.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Zajęcia poprowadzili przedstawiciele Okręgowych Inspektoratów Pracy z Krakowa i Wrocławia oraz były pracownik Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.


W dniach 24 – 25 września 2012 r. przedstawiciele Okręgowych Inspektoratów Pracy z Opola i Wrocławia oraz były pracownik Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w NSZZ "Solidarność".

Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy w praktyce. Tematyka szkolenia obejmowała również odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika oraz ocenę ryzyka zawodowego związanego z czynnikami psychospołecznymi.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyło w nim 28 osób.


W dniach 11-12 czerwca 2012 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyło się szkolenie z zakresu oceny ryzyka zawodowego i chorób zawodowych dla 35 społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Ponadto omówione zostały zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy z uwzględnieniem uregulowań prawnych UE w tym zakresie.

Zajęcia poprowadzili przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy z Opola, były pracownik Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz pracownik Uniwersytetu Śląskiego.


W dniach 2 - 3 kwietnia 2012 r. odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych z zakresu prawnej ochrony pracy w praktyce, działalności społecznej inspekcji pracy na rzecz poprawy warunków pracy, zadań i uprawnień społecznego inspektora pracy. Tematyka szkolenia obejmowała również problem dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego i mobbingu w polskim systemie prawnym, poruszono także kwestię postępowania z osobą doświadczającą dyskryminacji.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyły w nim 33 osoby.

Zajęcia poprowadzili przedstawiciele Okręgowych Inspektoratów Pracy z Opola i Wrocławia oraz pracownik Uniwersytetu Śląskiego.


W dniach 22 - 23 marca 2012 r. przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy z Opola, pracownik Uniwersytetu Śląskiego oraz lekarz specjalista Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w NSZZ "Solidarność".

Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy w praktyce oraz ergonomii w środowisku pracy z uwzględnieniem chorób wywoływanych sposobem wykonywania pracy. Tematyka szkolenia obejmowała również psychologiczne aspekty ustalania przez zespół powypadkowy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyło w nim 37 osób.


W dniach 8-9 grudnia 2011 r. przedstawiciele Okręgowych Inspektoratów Pracy z Opola i Wrocławia oraz Pogotowia Ratunkowego z Wrocławia przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Sekretariacie Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność".

Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z zakresu dyskryminacji, w tym molestowanie seksualne i mobbing w polskim systemie prawnym, poruszono także kwestię postępowania z osobą doświadczającą dyskryminacji. Ponadto przedmiotem szkolenia były zmiany w prawie pracy dokonane w 2010 r. i 2011 r. oraz zadania i uprawnienia społecznego inspektora pracy w zakresie kontroli przestrzegania prawa pracy. Szkolenie obejmowało również ćwiczenia praktyczne z pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyło w nim 35 osób.


W dniach 6-7 października 2011 r. odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych z zakresu wybranych zagadnień dotyczących czasu pracy i jego rozliczania oraz wypadków przy pracy.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyło w nim 35 osób.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracowników Okręgowych Inspektoratów Pracy z Bydgoszczy i Wrocławia.


W dniach 8-9 września 2011 r. przedstawiciele Okręgowych Inspektoratów Pracy z Opola, Wrocławia oraz Katowic przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w NSZZ "Solidarność".

Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z zakresu postępowania powypadkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur i orzecznictwa oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy. Ponadto omówione zostały najnowsze zmiany w kodeksie pracy i innych aktach prawnych. Tematyka szkolenia obejmowała również praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodowego oraz problematykę zagrożeń psychospołecznych w ocenie ryzyka zawodowego.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyły w nim 34 osoby.


W dniach 28-29 czerwca 2011 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy z Wrocławia oraz Głównego Inspektoratu Pracy przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Związku Zawodowym "Budowlani".

Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z zakresu działalności społecznej inspekcji pracy na rzecz poprawy warunków pracy, zarządzania bezpieczeństwem, oceny ryzyka zawodowego. Tematyka szkolenia obejmowała również problem stresu w pracy (źródła stresu w pracy, skutki stresu, wpływ stresu na bezpieczeństwo pracy, sposoby radzenia sobie ze stresem) oraz ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyły w nim 32 osoby.


W dniach 9 - 10 maja 2011 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyło się szkolenie dla 32 społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych.
Tematyka szkolenia obejmowała:

 • Działalność społecznej inspekcji pracy na rzecz poprawy warunków pracy, uprawnienia oraz zasady postępowania społecznych inspektorów pracy,
 • Bezpieczeństwo i higienę służby w służbach mundurowych,
 • Ryzyko zawodowe funkcjonariuszy służb mundurowych,
 • Wypadki i choroby pozostające w związku ze służbą w służbach mundurowych.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.


W dniach 24 - 25 marca 2011 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyło się szkolenie dla 35 społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych.
Na szkoleniu omówione zostały poniższe zagadnienia:

 • Czas pracy z uwzględnieniem systemu równoważnego czasu pracy, w tym rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych, dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-cio dniowym tygodniowym czasie pracy oraz formy rekompensaty za ich nie zapewnienie,
 • Skuteczne formy współpracy organizacji związkowych, Społecznych Inspektorów Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy w procesie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz przepisów BHP przez pracodawców i ich egzekwowanie,
 • Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za wszelkie wykroczenia z zakresu prawa pracy oraz sposoby dochodzenia roszczeń z tym związanych,
 • Praca w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych - zasady kwalifikacji wykonywanych czynności do poszczególnych prac. Pojęcie prac szczególnie uciążliwych,
 • Profilaktyczna opieka zdrowotna. Okresowe i kontrolne badania lekarskie - zakres i częstotliwość.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.


W dniach 6 - 7 grudnia 2010 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy
we Wrocławiu odbyło się szkolenie dla 35 społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych.
Podczas szkolenia omówione zostały ogólne przepisy z zakresu BHP, w tym w szczególności:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży budowlanej,
 • Wykonywanie pracy na wysokości,
 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy,
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
 • Ocena ryzyka zawodowego.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.


W dniach 22 - 23 listopada 2010 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy i Olsztynie przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych.

Na szkoleniu omówione zostały zagadnienia dotyczące czasu pracy i jego rozliczania,  oraz wymagania dotyczące maszyn i urządzeń - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyło w nim 35 osób.


W dniach 7 - 8 października 2010 r. odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Sekretariacie Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność".
Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z prawnej ochrony  pracy:

 • Zmiany w Kodeksie Pracy obejmujące lata 2008 - 2010,
 • Rozliczanie czasu pracy i godzin nadliczbowych,
 • Elastyczne formy zatrudnienia, korzyści i zagrożenia płynące dla pracowników,
 • Wypadki w pracy - teoria i praktyka,
 • Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń eksploatowanych w budownictwie i przemyśle drzewnym, uprawnienia pracowników konieczne do pracy przy maszynach i urządzeniach oraz wymagania techniczne.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyły w nim 32 osoby.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, Krakowie i w Rzeszowie.


W dniach 8 - 9 czerwca 2010 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyło się szkolenie dla 34 społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Związku Zawodowym "Budowlani".
Podczas szkolenia omówione zostały:

 • Zasady funkcjonowania Społecznej Inspekcji Pracy, w tym podstawy prawne, praktyka działania, obowiązki i uprawnienia, ochrona,
 • Mobbing i dyskryminacja w aspekcie prawnym,
 • Europejska koncepcja oceny maszyn (dyrektywy nowego podejścia + dyrektywy socjalne),
 • Wymagania zasadnicze dla nowych maszyn wprowadzanych do obrotu (wymagania zasadnicze, normy zharmonizowane, jednostki notyfikowane, procedury oceny maszyn, podmioty gospodarcze),
 • Maszyny i urządzenia wytwarzane przez pracodawców na własny użytek,
 • Wymagania minimalne dla użytkowanych maszyn - minimalne wymagania, praktyczne sposoby oceny użytkowanych maszyn w zakładach pracy, w tym ocena minimalnych wymagań maszyn budowlanych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu budowlanego.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu i w Krakowie.


W dniach 24 - 25 maja 2010 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, Głównego Inspektoratu Pracy oraz środowisk naukowych przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w NSZZ "Solidarność".

Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej kreowania stosunku pracy i obowiązków stron w tym zakresie oraz metody i narzędzia do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy. Tematyka szkolenia obejmowała również problematykę pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze w świetle ustawy o emeryturach pomostowych.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyło w nim 32 osoby.


W dniach 26 - 27 kwietnia 2010 r. odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych. Tematyka szkolenia obejmowała ergonomię pracy oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, m.in.: nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy, zmiana warunków zawartej umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, zatrudnienie pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie emerytów i rencistów, ustalenie uprawnień pracowniczych, systemy czasu pracy odpowiedzialność porządkowa pracownika w tym zasady i terminy udzielania kar porządkowych, świadectwo pracy, w tym zasady sporządzania oraz korygowania świadectw pracy, wystawianie duplikatów świadectw pracy.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyło w nim 35 osób.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu i w Szczecinie.


W dniach 8 - 9 października 2009 r. odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w NSZZ "Solidarność". Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia dotyczące m.in. mobbingu, naruszania godności człowieka w miejscu pracy oraz szkodliwych czynników biologicznych w miejscu pracy w aspekcie praktycznym.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyło w nim 30 osób.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, Głównego Inspektoratu Pracy oraz przedstawiciela środowisk naukowych.


W dniach 5 - 6 listopada 2009 r. nadinspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, Opolu i Poznaniu przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Sekretariacie Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność".
Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z prawnej ochrony  pracy:

 • Zadania i uprawnienia Społecznego Inspektora Pracy,
 • Odpowiedzialność pracodawcy w związku z wypadkiem,
 • Uprawnienia pracownika w związku z likwidacją zakładu pracy,
 • Sytuacja pracownika, który utracił zdolność do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku,
 • Kontrola zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, w tym: zapylenie w przemyśle drzewnym, hałas
  w przemyśle cementowym oraz techniczne bezpieczeństwo pracy w budownictwie.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyło w nim 20 osób.


W dniach 28 – 29 maja 2009 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu i Głównego Inspektoratu Pracy przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych.
Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z prawnej ochrony pracy:

 • Pojęcie oraz formy zatrudnienia i innej pracy zarobkowej,
 • Stosunek pracy i umowa o pracę,
 • Charakterystyczne cechy stosunku pracy, różnice pomiędzy umową o pracę a umową cywilnoprawną,
 • Zjawisko nadużywania umów cywilnoprawnych i instrumenty prawne służące jego zwalczaniu,
 • Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy.

Tematyka szkolenia obejmowała również zagadnienia związane z legalnością zatrudnienia:

 • Legalność zatrudnienia obywateli polskich,
 • Obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności,
 • Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego,
 • Opłacanie składek na Fundusz Pracy,
 • Legalność zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyły w nim 33 osoby.


W dniach 30 – 31 marca 2009r. odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych z zakresu wybranych zagadnień ochrony pracy. Tematyka szkolenia obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące nowych wymagań zawartych w Rozporządzeniu (WE) 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz zagrożeń przy usuwaniu azbestu. Omówiono również problematykę związaną z czasem pracy.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyły w nim 32 osoby.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner175199
 • banner222263
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner172098
 • banner186222
 • banner199867
 • banner218245
 • banner201670