19.03.2015

Wydawnictwa archiwalne

fobject id 97389Regulamin pracy i wynagradzania, ulotka 16 kolumn, Warszawa 2016.

Zasady sporządzania regulaminów pracy i wynagradzania, tryb ustanowienia, zakres podmiotowy, oraz wprowadzania zmian, odpowiedzialność nowego pracodawcy w przypadku przejęcia zakładu pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fobject id 97389

Anna Kucharska,
Pracownik 60+.
Broszura, 32 ss., wydanie I, Warszawa 2013

W ciągu najbliższych lat okres pracy do emerytury będzie się stopniowo wydłużał. W jaki sposób wykorzystać potencjał pracowników 60+? Jak spożytkować ich wiedzę i doświadczenie? Jak radzić sobie z ich ograniczeniami wynikającymi z pogarszającego się stanu zdrowia?
Odpowiedzi na te pytania właściciele firm oraz przedsiębiorcy znajdą w broszurze pt. „Pracownik 60+”. Zagadnienia zawarte w publikacji dotyczą tworzenia przyjaznych warunków pracy oraz stosowania rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem.

 

 

 

 

 

Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracyTomasz W. Grausz,
Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracy
Broszura, format B5, 60 str., Warszawa 2013, wydanie 2.


Jak powiedział Paracelsus – ojciec toksykologii – „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną”. Te słowa są przydatne podczas dokonywania oceny ryzyka zawodnego.
 

 

 

 

 

 

 

 

fobjectid 6936Tomasz W. Grausz
Czynniki chemiczne w przemyśle meblarskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


chemiaTomasz W. Grausz
Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracy


Jak powiedział Paracelsus – ojciec toksykologii – „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną”. Te słowa są przydatne podczas dokonywania oceny ryzyka zawodnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zagrozenia czynnikami biologicznymi. Izabela Waga, Zagrożenia czynnikami biologicznymi w miejscu pracy

Prace narażające pracowników na działanie czynników biologicznych występują na całym świecie i dotyczą każdego społeczeństwa. Szacuje się, że w skali całego globu, co najmniej kilkaset milionów ludzi narażonych jest w proce sie pracy na działanie tych czynników, a w bardzo wielu środowiskach pracy są one głównym zagrożeniem. Stanowią więc bardzo ważny problem medycyny pracy i zdrowia publicznego.
 

 

 


 

 

 

 

 


fobjectid 6918Broszura „Czynniki chemiczne. Obowiązki pracodawcy”
Każdy pracodawca, u którego w procesie pracy są stosowane czy też przechowywane substancje i preparaty chemiczne – ma obowiązek spełnić wymagania prawne nałożone przez obowiązujące przepisy. Niewywiązywanie się z niektórych obowiązków nałożonych przez przepisy stanowi wykroczenie, za które pracodawcy mogą być karani grzywną. Brak wiedzy nie jest usprawiedliwieniem… Broszura zawiera także podstawowe informacje dotyczące nowych przepisów dotyczących rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), które reguluje kwestie związane z chemikaliami. Publikacja przeznaczona jest dla pracodawców, u których w procesach pracy występują chemikalia, pracowników, służb bhp, oraz dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa przy wykorzystywaniu chemikaliów.Autorką broszury jest Sylwia Oziembło-Brzykczy.

 

 

 

 

 

 

fobjectid 6921Afisz Czynniki chemiczne

W związku z Rozporządzeniem WE 1272/2008-CL, które weszło w życie dnia 20.01.2009 o zmianie w oznakowaniach czynników chemicznych prezentujemy afisz, ilustrujący różny sposób oznakowania opakowań  pojemników i zbiorników, w których są przechowywane substancje lub mieszaniny chemiczne.

 

 
 

 

 

 

 


fobjectid 6925Afisz Oznakowanie czynników chemicznych

Afisz przedstawia wybrane nalepki ostrzegawcze w oznakowaniu czynników chemicznych stosowanych w transporcie towarów niebezpiecznych (ADR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fobjectid 6932Budownictwo wymagania bezpieczeństwa pracy,
Zygmut Wieczore
k


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


fobjectid 6906Zanim zaczniesz budować. Ważne informacje dla inwestorów
Broszura-ulotka, format A4,


Publikacja informuje o najważniejszych obowiązkach i powinnościach inwestora budowlanego w sferze bezpieczeństwa pracy na tle innych jego obowiązków; wskazuje najczęstsze zagrożenia zdrowia i życia pracowników na budowie, informuje o prawnych skutkach zaniedbań inwestorskich w tej dziedzinie oraz w formie zestawu pytań przedstawia listę najważniejszych spraw i zadań, które powinny być załatwione i wykonane w związku z podjętą i prowadzoną budową.

 

 

 

 

 

 

 


 Jak zachować życie i zdrowie na budowieJak zachować życie i zdrowie na budowie
Plakat, format 870 x 300, kolor


 Elementarne zasady bezpieczeństwa pracy na budowie podczas czynności i w obszarach największych zagrożeń – w postaci kilku krótko sformułowanych zaleceń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHP na stacjach LPGBHP na stacjach LPG

ulotka format B5, 12 str. Warszawa 2011

Ulotka przedstawia w formie krótkich opisów czynności zabronione podczas prac związanych z magazynowaniem i dystrybucją gazu. Omawia podstawowe zasady bezpiecznego napełniania zbiorników samochodów gazem LPG. Doradza, w jaki sposób postąpić w przypadku pożaru instalacji gazowej oraz określa obowiązki prowadzącego stację lpg. Publikacja jest, więc źródłem dobrych rad, które powinny pomóc operatorowi w zachowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 

 

 


 

fobjectid 6873Bartłomiej Nowak

Niepełnosprawni. Wymagania techniczno - budowlane

Broszura A5, 32 ss. Drugie wydanie. Warszawa 2010

Budynki, w których zatrudniani są niepełnosprawni, a także: piesze ciągi komunikacyjne, parkingi i miejsca postojowe, powinny spełniać warunki określone w przepisach techniczno -budowlanych. Z podstawowych trzech grup niepełnosprawności, czyli osób z dysfunkcją wzroku, słuchu i z dysfunkcją ruchu, największych udogodnień typu budowlanego wymaga się dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Autor omawia najważniejsze przepisy w tym zakresie.

 

 

 

 

 


fobjectid 6907Jerzy S. Michalik, Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym. Zalecenia i wytyczne dla zakładów dużego ryzyka,
2005 Broszura, format A5,


Polski system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym jest wdrożeniem  wymagań  UE, ustalonych w Dyrektywie Rady 96/82/WE – tzw. Dyrektywie Seveso II. Broszura zawiera fragmenty dyrektywy oraz polskich aktów prawnych dostosowawczych z komentarzem, zasady zaliczania zakładów do kategorii zwiększonego i dużego ryzyka oraz  zalecenia i wytyczne programu zapobiegania awariom i systemu zarządzania bezpieczeństwem w tych zakładach. Osobny rozdział poświęcony jest problemom zalecanym jako przedmiot kontroli w trakcie inspekcji tych zakładów przez inspektorów PIP.
 

 

 

 fobjectid 6914Leszek Pietrzak, Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb prewencji.
Ksiązka, format A5, s.104


 


 

 

 

 
fobjectid 6909Stres w pracy - ulotka skierowana do pracowników

Pełny tekst publikacji w formacie pdf 
    c1     c2     c3
   
   
 

 


 

 

 

 

 

 

 
 • banner178526
 • banner120717
 • banner120701
 • banner158645
 • banner178527
 • banner177694
 • banner111644
 • banner175199
 • banner117082
 • banner155205
 • banner155206
 • banner172098
 • banner153622