19.03.2015

Wydawnictwa archiwalne

fobject id 97389Regulamin pracy i wynagradzania, ulotka 16 kolumn, Warszawa 2016.

Zasady sporządzania regulaminów pracy i wynagradzania, tryb ustanowienia, zakres podmiotowy, oraz wprowadzania zmian, odpowiedzialność nowego pracodawcy w przypadku przejęcia zakładu pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Swiadectwo pracy Świadectwo pracy
Ulotka 20 kolumn, wyd. 2, Warszawa 2015.

Zagadnienia: termin wydania świadectwa pracy, tryb wydawania i jego treść, przypadki wydania sprostowań oraz wypłaty odszkodowania dla pracownika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas pracy

Czas pracy z informacjami dla pracowników niepełnosprawnych.

Warszawa 2016.

Ulotka ułatwia zrozumienie najważniejszych zagadnień z zakresu czasu pracy, zawiera przykłady obliczenia miesięcznego wymiaru czasu pracy osób przebywających na zwolnieniu lekarskim, informacje o dodatkowych uprawnieniach (15-minutowa przerwa) wynikających z niepełnosprawności oraz skrótowo przedstawia przepisy dotyczące rozliczania czasu pracy, okresów odpoczynku, świadczenia pracy w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia,

ulotka 12 kolumn, Warszawa 2016.

Ulotka zawiera informacje o zatrudnieniu niepracowniczym i umowach prawa cywilnego. Omawia różnice między umową o pracę a elastycznymi formami zatrudnienia w zakresie wynagradzania, składek ubezpieczenia społecznego i odpowiedzialności materialnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca w niedziele i święta

Praca w niedziele i święta

Ulotka, 12 kolumn, Warszawa 2014.

Ulotka zawiera katalog placówek, w których wolno wykonywać pracę w niedziele i święta, przykłady rozliczania czasu pracy pracownika zatrudnionego w święto oraz wykaz obowiązków pracodawcy wobec osób, które świadczyły pracę np. w niedzielę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialność materialna pracownika

 

Odpowiedzialność materialna pracownika,

ulotka 20 kolumn, Warszawa 2016.

W ulotce zaprezentowano zasady odpowiedzialności materialnej na zasadach ogólnych oraz za mienie powierzone, wyznaczania granicy szkody, współodpowiedzialności kilku osób za szkodę lub zmniejszenia i wyłączenia odpowiedzialności czy obniżenia odszkodowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja pracownicza

Dokumentacja pracownicza,

ulotka 16 kolumn, Warszawa 2014.

Prezentujemy zasady prowadzenia; dokumentacji osobowej, płacowej, wykazów prac szczególnie niebezpiecznych, rejestrów chorób zawodowych, wypadków przy pracy, i ewidencji czasu pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadgodziny w praktyce

Nadgodziny w praktyce,

ulotka 16 kolumn, Warszawa 2016.

Ulotka prezentuje zasady wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, wypłaty ryczałtu z tego tytułu, rekompensowania nadgodzin finansowo lub czasem wolnym, precyzuje też, kogo nie wolno zatrudniać w tym trybie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowy o pracę

Umowy o pracę,

ulotka 12 kolumn, Warszawa 2016.

Ulotka prezentuje najważniejsze informacje dotyczące zawierania umów o pracę – niezbędne elementy konstrukcyjne przykładowej umowy, rodzaje umów w prawie pracy i cywilnym, zasady zawierania ich poszczególnych rodzajów oraz obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z zawarcia umowy o pracę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa,

ulotka 12 kolumn, Warszawa 2016.

W ulotce opisano zasady działania agencji pracy tymczasowej, zawierania i rozwiązywania z nimi umów, wydawania pracownikowi świadectwa pracy. Wskazano również obowiązki agencji  i pracodawcy użytkownika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownik młodociany

Młodociany pracownik,

ulotka, 20 kolumn, Warszawa 2015.

Zasady zatrudniania pracowników w wieku 16-18 lat, szczególna ochrona, obowiązki stron, uprawnienia urlopowe młodocianego, prace dozwolone i wzbronione, łączenie pracy z nauką, przepisy o zatrudnieniu dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Niepełnosprawny pracownik

Niepełnosprawny pracownik,

ulotka 16 kolumn, Warszawa 2015.

Ulotka prezentuje uprawnienia pracowników niepełnosprawnych, w tym obowiązek równego traktowania w zatrudnieniu, zakaz zatrudniania w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, prawo do dodatkowej przerwy w pracy i dłuższego urlopu wypoczynkowego, płatne zwolnienia, obowiązek przystosowania stanowiska pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnoszenie kwalifikacji

Podnoszenie kwalifikacji,

ulotka 12 kolumn, Warszawa 2016.

Warunki podnoszenia kwalifikacji, odpracowania i zwrotu kosztów, uprawnienia pracownika podnoszącego kwalifikacje za zgodą pracodawcy, elementy umowy szkoleniowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne,

ulotka 16 kolumn, Warszawa 2014.

Warunki stosowania rozporządzenia o podróżach służbowych, zasady rozliczania delegacji, wysokość diety w przypadku podróży krajowej i zagranicznej, prawo do ryczałtu, zwrot kosztów noclegu i dojazdów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usprawiedliwainie nieobecności w pracy

Usprawiedliwianie nieobecności,

ulotka 12 kolumn, Warszawa 2015.

Ulotka prezentuje warunki usprawiedliwiania nieobecności wraz z wykazem dowodów nieobecności, obejmuje również sytuacje, w których pracodawca ma obowiązek udzielić płatnego zwolnienia od pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji,

ulotka 12 kolumn, Warszawa 2015.

Publikacja zawiera m.in. następujące zagadnienia: forma umowy o zakazie konkurencji, odszkodowanie dla stron stosunku pracy, odpowiedzialność pracownika z tytułu naruszenia zakazu konkurencji, zasady wypłaty odszkodowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

ulotka 16 kolumn, Warszawa 2015.

Ulotka przedstawia katalog pracodawców podlegających obowiązkowi tworzenia funduszu socjalnego, precyzuje zasady korzystania z funduszu, odpisy dla pracodawców, wyjaśnia sytuację pracowników korzystających z funduszu po przejściu całości lub części zakładu pracy na innego pracodawcę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe,

ulotka 16 kolumn, Warszawa 2015.

W publikacji zawarto zagadnienia tj. procedura przeprowadzania zwolnień grupowych, obowiązek konsultacji i porozumienia ze związkami, katalog pracowników chronionych, zasady wypłaty dodatku wyrównawczego i odpraw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynagrodzenie za pracęWynagrodzenie za pracę,

ulotka 12 ss., wyd. 1., Warszawa 2015.

Ulotka przedstawia zasady wynagradzania pracowników w różnych sytuacjach przewidzianych prawem oraz obowiązki pracodawców i uprawnienia pracowników w tym zakresie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrącenia z wynagrodzenia

Potrącenia z wynagrodzenia,

ulotka, 12 kolumn, Warszawa 2015.

Zasady uiszczania potrąceń z tytułu kredytów, pożyczek, należności alimentacyjnych lub kar pieniężnych.  Inne zagadnienia to: kwoty wolne od potrąceń, zgoda pracownika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urlopy

Urlopy,

ulotka 24 kolumny, Warszawa 2014.

Publikacja zawiera informacje dotyczące: wymiaru urlopu, okresów wliczanych do stażu urlopowego, zasad udzielania urlopów pracownikom niepełnosprawnym, młodocianym, okolicznościowego, na żądanie, bezpłatnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice w pracy

Rodzice w pracy,

ulotka 12 kolumn, Warszawa 2013.

W ulotce zaprezentowano prawa pracujących rodziców – zasady udzielania urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, wychowawczego i zwolnień na opiekę nad dzieckiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Agnieszka Mamot, ulotka 16 kolumn, wyd. 1, Warszawa, stan prawny: październik 2017.

W publikacji zawarto zagadnienia dotyczące obowiązków, jakie prawo nakłada na pracodawcę w zakresie bhp – w tym obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz pierwszej pomocy, utworzenia służby bhp, analizowania przyczyn wypadków przy pracy. Zaprezentowano także zasady odpowiedzialności wykroczeniowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolontariat

Wolontariat, ulotka 8 kolumn, Warszawa 2016.

W ulotce zawarto informacje o statusie prawnym wolontariusza oraz prawa i obowiązki stron porozumienia.