Państwowa Inspekcja Pracy w gospodarstwach rolnych prowadzi kontrole na zasadach określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, co oznacza, że w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie wszyscy rolnicy podlegają organom Państwowej Inspekcji Pracy, a jedynie pracodawcy oraz przedsiębiorcy niebędący pracodawcami, na rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne, w tym osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia pracy.

Wówczas Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje przestrzeganie przepisów i procedur bezpieczeństwa pracy, w tym np. wyposażenie pracowników w odzież i ubrania robocze. Tak jak u każdego pracodawcy inspektor pracy może przyjrzeć się bezpieczeństwu pracy pod kątem wymogów zawartych w Kodeksie pracy i rozporządzeniach mających zastosowanie w procesie produkcji rolniczej.

W zależności od prowadzonej działalności ukierunkowanej w większym zakresie na produkcję roślinną lub zwierzęcą obowiązki pracodawców określają rozporządzenia:

  • Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. Nr 12, poz. 51).
  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 1692).
  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U. Nr 99, poz. 896, z późn. zm.).