Tak. Praca w rolnictwie, w szczególności wykonywanie prac, podczas których dochodzi do kontaktu ze zwierzętami, naraża pracowników na działanie czynników biologicznych. Powyższe rodzaje prac zostały umieszczone w wykazie prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81 poz. 716, z późn. zm.).

Do biologicznych czynników szkodliwych występujących w rolnictwie zaliczamy mikro i makroorganizmy oraz substancje przez nie wytwarzane, które mogą wywoływać różnego rodzaju schorzenia. Negatywnie na organizm człowieka oddziałują czynniki pochodzenia zwierzęcego (wirusy, bakterie, pierwotniaki, grzyby), toksyny wytwarzane przez rośliny uprawne oraz drobnoustroje roślin i zwierząt.

W celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwy czynnik biologiczny pracodawca jest obowiązany do stosowania (na warunkach określonych w ww. rozporządzeniu) wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie lub ograniczających stopień tego narażenia. Przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, uwzględniając w szczególności:

  1. klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych;
  2. rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego;
  3. informację na temat:
  • potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego,
  • choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy,
  • stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą.