KODEKS PRACY (Źródło: Kancelaria Sejmu)
Stan prawny na dzień
1 lipca 2013 r.
>>> Uwzględnione zmianyDZIAŁ PIERWSZY
Przepisy ogólne


DZIAŁ DRUGI
Stosunek pracyDZIAŁ TRZECI
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczeniaDZIAŁ CZWARTY
Obowiązki pracodawcy i pracownikaDZIAŁ PIĄTY
Odpowiedzialność materialna pracownikówDZIAŁ SZÓSTY
Czas pracyDZIAŁ SIÓDMY
Urlopy pracowniczeDZIAŁ ÓSMY
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ DZIEWIĄTY
Zatrudnianie młodocianychDZIAŁ DZIESIĄTY
Bezpieczeństwo i higiena pracyDZIAŁ JEDENASTY
Układy zbiorowe pracyDZIAŁ DWUNASTY
Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracyDZIAŁ TRZYNASTY
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika


DZIAŁ CZTERNASTY
Przedawnienie roszczeńDZIAŁ PIĘTNASTY
Przepisy końcoweZMIANY

Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 675)


Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 896)

 Strona zoptymalizowana do IE 9.0  |  © Państwowa Inspekcja Pracy 2013