Co to jest wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż już wymienione, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

W celu właściwego zakwalifikowania wypadku konieczne jest ustalenie czy wystąpiły wszystkie przesłanki wypadku: nagłość zdarzenia, zewnętrzna przyczyna, uraz bądź śmierć pracownika a także związek zdarzenia z pracą.

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o takim zdarzeniu swojego przełożonego.

Podstawy prawne 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.). 

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2189). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105 poz. 870). 

Kiedy i jak zgłosić wypadek?

Kiedy zgłosić wypadek do PIP?

Obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomić okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na miejsce zdarzenia o:

 • śmiertelnym wypadku przy pracy
 • ciężkim wypadku przy pracy
 • zbiorowym wypadku przy pracy
 • każdym innym wypadku, który ma związek z pracą i wywołał wymieniony skutek (śmiertelny, ciężki, zbiorowy), jeżeli może zostać uznany za wypadek przy pracy.

Śmiertelny wypadek przy pracy to taki, który powoduje śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wystąpienia wypadku.

Ciężki wypadek przy pracy to taki, który spowodował ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak:

 • utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia naruszające podstawowe funkcje organizmu,
 • choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu,
 • trwała choroba psychiczna,
 • trwała, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie,
 • trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Zbiorowy wypadek przy pracy to wypadek, któremu uległy co najmniej dwie osoby. 

 O wypadku należy powiadomić organ PIP niezwłocznie. Pracodawca składa w tym celu zawiadomienie do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na miejsce zdarzenia.

Jak zawiadomić PIP o wypadku?

Zawiadomienie o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek pracodawca musi złożyć niezwłocznie. Zawiadomienie powinno zawierać następujące informacje:

 • identyfikacja pracodawcy (nazwa pracodawcy, imię nazwisko, zajmowane stanowisko, telefon)
 • data i godzina zaistnienia zdarzenia
 • liczba osób poszkodowanych
 • dane osób poszkodowanych (w tym imię i nazwisko poszkodowanego, podstawę świadczenia pracy, skutki wypadku dla poszkodowanego)
 • miejsce wypadku
 • informacja o przebiegu zdarzenia wypadkowego. 
Najszybciej o wypadku można zawiadomić PIP telefonicznie.

Poniżej znajdują się numery telefonów do poszczególnych okręgów Państwowej Inspekcji Pracy, pod którymi można zgłaszać wypadki przy pracy.

Wybierz właściwy Inspektorat

Zgłoszenia wypadku można także dokonać e-mailowo lub wysyłając na adres Okręgowego Inspektoratu Pracy.
 
Poza inspektorem pracy pracodawca o wypadku zawiadamia też prokuratora. Niezawiadomienie o wypadku przy pracy inspektora pracy czy prokuratora jest wykroczeniem pracodawcy, za które grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Wypadek pracownika – co robić?

W sytuacji gdy dojdzie do wypadku pracodawca obowiązany jest:

 1. Zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc i podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (jak np. odcięcie zasilania maszyn energią).
 2. Zabezpieczyć miejsce wypadku przed dostępem osób niepowołanych i możliwością uruchomienia – bez potrzeby – maszyn i innych urządzeń technicznych, których ruch wstrzymano w związku z tym zdarzeniem. Zabezpieczenia to powinno wykluczyć możliwość zmian usytuowania maszyn i urządzeń oraz innych przedmiotów, które spowodowały wypadek, jeżeli na podstawie ich położenia i stanu będzie można odtworzyć okoliczności, przebieg i ustalić przyczyny tego wypadku.
 3. Przeprowadzić postępowanie powypadkowe.

Postępowanie powypadkowe

W ramach postępowania powypadkowego pracodawca powołuje zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby bhp (przedstawiciel pracodawcy) i społeczny inspektor pracy (przedstawiciel pracowników). Zespół ten powinien ustalić okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. Zespół zbada okoliczności i przyczyny wypadku, w tym dokonując oględzin miejsca, w którym do niego doszło, wysłuchując wyjaśnień poszkodowanego czy świadków, a także zasięgając opinii lekarza. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Jeśli pracodawca nie ma służby BHP w skład zespołu wejdzie pracodawca lub pracownik, któremu pracodawca powierzy wykonywanie zadań z zakresu BHP lub zewnętrzny specjalista. Jeśli w firmie nie ma społecznej inspekcji pracy do zespołu wejdzie przedstawiciel pracowników, który musi mieć aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. Gdy, ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracodawca nie może zbudować dwuosobowego zespołu – do zespołu wchodzi pracodawca i specjalista bhp spoza zakładu.

Zespół powypadkowy nie później niż 14 dni od zawiadomienia o wypadku powinien sporządzić protokół powypadkowy, w którym wskaże czy zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy i jeśli tak to w jakich okolicznościach i z jakich przyczyn do niego doszło. Poszkodowany ma prawo wnosić zastrzeżenia i uwagi do treści protokołu. Protokół następnie zatwierdza pracodawca, ma na to 5 dni od sporządzenia protokołu. 
Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca doręcza:

 • poszkodowanemu
 • rodzinie (w razie wypadku śmiertelnego)
 • inspektorowi pracy (w przypadku wypadku śmiertelnego, zbiorowego lub ciężkiego)

Poszkodowany, który nie zgadza się z treścią protokołu może wystąpić do sądu z pozwem o sprostowanie protokołu powypadkowego. Najczęściej w ramach tego postępowania strony: poszkodowany i pracodawca spierają się o to, czy dane zdarzenie może zostać uznane za wypadek przy pracy. 

Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową pracodawca musi przechowywać przez 10 lat.

Obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzanie systematycznej analizy wypadków i wprowadzanie środków zapobiegawczych, które pozwolą uniknąć ich ponownego wystąpienia.

Dokumenty do pobrania

Materiały do pobrania