Cel konkursu

Promowanie pracodawców – wykonawców robót budowlanych, zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowlanych.

Organizatorzy

 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Partner – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Uczestnicy konkursu

Generalni wykonawcy, wykonawcy i podwykonawcy robót budowlnych na każdym etapie prac, posiadający status pracodawcy (zgodnie z definicją określoną w przepisach prawa pracy).

Ocenie na etapie wojewódzkim konkursu podlegają uczestnicy, którzy do 30 września danego roku:

 • osiągną stan robót surowy, zamknięty na budowach kubaturowych;
 • zakończą etap prac konstrukcyjnych na budowach liniowych.

Etapy konkursu

I etap wojewódzki – na szczeblu Okręgowych Inspektoratów Pracy;

II etap krajowy – na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy.

Ocena budów

 1. Komisja Konkursowa na etapie wojewódzkim ocenia budowy na podstawie:
  • przekazanej dokumentacji zgłoszeniowej (o której mowa w regulaminie konkursu);
  • wyników co najmniej dwóch kontroli przeprowadzonych w trakcie trwania konkursu.
 2. Oceny kandydatów na etapie krajowym, dokonuje Rada Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, pod Przewodnictwem Zastępcy Głównego Inspektora Pracy do Spraw Nadzoru.

W konkursie doceniane są ponadstandardowe działania na rzecz bhp podjęte na konkretnym obiekcie budowlanym, wskazanym w zgłoszeniu. Promowane są dokonania pracodawców budowlanych, organizujących pracę w sposób bezpieczny.

Nagrody

 1. Etap wojewódzki – nagrody przyznaje Okręgowy Inspektor Pracy właściwy terytorialnie.
 2. Etap krajowy – nagrody przyznaje Główny Inspektor Pracy oraz Prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.
 3. Nagrody dla laureatów etapu krajowego, wręczane są na uroczystym podsumowaniu konkursu, które odbędzie się nie później niż 31 marca kolejnego roku.
Uwaga! Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w terminie do 15 maja każdego roku w okręgowych inspektoratach pracy (właściwych ze względu na lokalizację inwestycji).

Zapoznaj się z regulaminem

Regulamin konkursu

Załączniki:

Karta zgłoszenia

Zgoda inwestora

Oświadczenie

Wniosek OIP

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony:

www.bhpnatak.pl