Kampania „Budowa. STOP wypadkom!” obejmuje zarówno działania kontrolne, prewencyjne oraz edukacyjne, adresowane do pracodawców i pracowników branży budowlanej. Głównym celem prowadzonych działań jest zmniejszenie występujących zagrożeń wypadkowych na polskich placach budów. Więcej o kampanii na stronie www.bhpnatak.pl

Szanuj Życie banner kampanii

Nieprawidłowości i wypadki w budownictwie

Budownictwo jest branżą, w której dochodzi do największej liczby wypadków przy pracy. Częściej niż w pozostałych działach gospodarki są to wypadki o najpoważniejszych skutkach. Kontrole prac budowlanych potwierdzają również wysoki poziom nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ich wykonywania.

Działania kontrolne PIP

Kontrole obejmują przede wszystkim zagadnienia bhp. Szczególną uwagę inspektorzy pracy zwracają na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących oraz na inne nieprawidłowości, skutkujące największą liczbą wypadków przy pracy. Dodatkowo prowadzone są kontrole kompleksowe, obejmujące również prawną ochronę pracy i legalność zatrudnienia, a na budowach o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa prowadzony jest zintensyfikowany nadzór nad warunkami pracy.

Adresaci kampanii

Chcemy dotrzeć do wszystkich, którzy mają wpływ na bezpieczeństwo pracy na placach budowy, a  więc przede wszystkim do pracodawców, pracowników oraz przedstawicieli służby bhp. Zależy nam też na zbudowaniu w społeczeństwie świadomości, że praca w budownictwie wiąże się z wieloma zagrożeniami dla życia i zdrowia, a reagowanie przez każdego z nas na nieprawidłowości na budowach może przyczynić się do ograniczenia liczby wypadków przy pracy.

Nasze cele:

  • zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, a także budowanie zaangażowania grup docelowych w działania na rzecz poprawy standardów bhp;
  • popularyzacja i podnoszenie wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki ochrony zbiorowej;
  • upowszechnienie informacji na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej tam, gdzie zabezpieczenia zbiorowe nie mogą być zastosowane;
  • promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie.

Oferta dla branży budowlanej

W czasie kampanii realizowane są bezpłatne szkolenia prowadzone na budowach, doradztwo dla pracodawców, promocja dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa pracy w budownictwie, a także dystrybucja materiałów do samokształcenia adresowanych do branży budowlanej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na stronę kampanii, gdzie można zapoznać się z naszą ofertą szkoleń oraz bezpłatnych wydawnictw przygotowanych dla branży budowlanej.

Lista kontrolna

Przygotowana przez inspekcję pracy lista kontrolna zawiera pytania, które ułatwią pracodawcy ocenę stanu bezpieczeństwa na budowie, a także identyfikację zagrożeń oraz eliminację nieprawidłowości.

Lista kontrolna

Powiązane artykuły

Strona internetowa kampanii „Budowa. STOP wypadkom!” – link do www.bhpnatak.pl