Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
25.03.2021

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony?

Zgodnie z art. 36§ 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy – dalej k.p., okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Oznacza to, że do umów na czas określony stosuje się takie same okresy wypowiedzenia jak w przypadku umów na czas nieokreślony. Do obliczania zakładowego stażu pracy wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, jak i u poprzedniego pracodawcy, jeśli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach wskazanych w art. 231 k.p. Należy wskazać, iż Kodeks pracy uzależnia długość okresu wypowiedzenia od stażu zakładowego, przez który należy rozumieć czas od chwili nawiązania stosunku pracy do chwili jego rozwiązania, a nie do chwili rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia (wyrok SN
z 11.05.1999 r., I PKN 34/99).

Jeżeli moment rozwiązania stosunku pracy, przy założeniu miesięcznego okresu wypowiedzenia, który przysługiwał pracownikowi przykładowo w dniu 4 grudnia na podstawie art. 36 § 1 pkt 2 k.p., przypadnie już po upływie 3 letniego okresu zatrudnienia pracownika, wówczas pracownika będzie obowiązywał 3-miesięczny okres wypowiedzenia zgodnie z art. 36 § 1 pkt 3 k.p. Zgodnie z powyższym, stosunek pracy, rozwiąże się 31 marca, bowiem do stażu pracy u danego pracodawcy, na podstawie którego oblicza się długość okresu wypowiedzenia przysługującego pracownikowi, zalicza się również ten okres wypowiedzenia.