Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej, przy czym prawo to nie jest uzależnione od wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2022 r. poz. 902). 

Zakresem informacji publicznej objęte są m.in. zasady funkcjonowania PIP, w tym również: 

  • informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw,
  • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli,
  • wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów przeprowadzających kontrolę 
    (art. 6 ust. 1 pkt 3d i 4a ustawy). 

Ze względu na ochronę informacji niejawnych, tajemnic ustawowo chronionych, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, dokumenty udostępniane są po anonimizacji lub  przetworzeniu (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy). 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, będące w posiadaniu takich informacji.

W przypadku wniosków dotyczących informacji o kontrolach lub dokumentacji z kontroli, adresatem pisma w omawianym zakresie powinien być właściwy – ze względu na siedzibę podmiotu kontrolowanego – okręgowy inspektorat pracy.

Wykaz okręgowych inspektoratów pracy dostępny jest w zakładce Mapa inspektoratów.

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.bip.pip.gov.pl.) lub portalu danych, jest udostępniana na wniosek.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej niepublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Inspekcji Pracy, proszone są o wypełnienie wniosku.

Pliki do pobrania

Szukaj

Logo PIP

Menu