20.11.2019 Artykuł archiwalny

Rada o budżecie inspekcji i systemie szkoleń bhp

W stanowisku przyjętym na posiedzeniu 19 listopada 2019 r. w Sejmie Rada Ochrony Pracy opowiedziała się za przyjęciem przez Sejm projektu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2020. Jest to konieczne dla realizacji zaplanowanych przez PIP zadań.

IMG7469

Rada podkreśliła, że projekt budżetu PIP został przygotowany z uwzględnieniem przepisów rozporządzeń ministra finansów, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Uwzględnia również potrzeby urzędu w zakresie wynagrodzeń inspektorów, wynikające ze skali ich działań oraz wzrastającej z roku na rok liczby zadań. Został opracowany w sposób rzetelny, celowy i zabezpieczający realizację zadań.

Za w pełni uzasadniony uznała Rada planowany wzrost funduszu wynagrodzeń „ze względu na konieczność pozyskania przez inspekcję wysokokwalifikowanej kadry inżynieryjnej i prawnej, niezbędnej wobec pojawiających się nowych wyzwań w sferze ochrony pracy”.

IMG7498

Obok problematyki budżetu PIP Rada Ochrony Pracy rozpatrywała zagadnienie systemu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Swój materiał na ten temat zaprezentowała Państwowa Inspekcja Pracy. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek podkreślił, że szkolenia w zakresie bhp są istotnym elementem budowania kompetencji zawodowych pracownika. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić mu przeszkolenie w dziedzinie bhp oraz prowadzić szkolenia okresowe w tym zakresie.

„Państwowa Inspekcja Pracy zwraca szczególną uwagę na problematykę właściwego przygotowania do pracy w kontrolowanych podmiotach, w tym na szkolenia pracowników i pracodawców w dziedzinie bhp. Nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli regulowane są przez inspektorów pracy środkami prawnymi, przewidzianymi w ustawie o PIP. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że możliwości ingerowania inspektorów pracy w jakość szkoleń prowadzonych przez różne, czasami przypadkowe podmioty, jest ograniczona” – powiedział Główny Inspektor Pracy.

Wiesław Łyszczek przypomniał także, iż szkolenia w obszarze bhp, organizowane dla różnych grup odbiorców, są kluczowym elementem działalności prewencyjno–promocyjnej, prowadzonej przez PIP. Biorąc pod uwagę ujawniany w czasie kontroli niewystarczający poziom obowiązkowych szkoleń bhp, inicjatywy edukacyjne i doradcze Państwowej Inspekcji Pracy stały się już stałym elementem uzupełniającym w polskim systemie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.

Wyniki kontroli PIP w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących szkoleń w dziedzinie bhp przedstawił Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki. Jak zaznaczył, Państwowa Inspekcja Pracy nie posiada uprawnień do sprawdzenia poziomu i jakości prowadzonych szkoleń, a jedynie sprawdza obowiązek przeszkolenia pracowników w wymaganych terminach i sposób realizacji obowiązku szkoleniowego przez pracodawców.

W latach 2018 – 2019 inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 24 tys. kontroli związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, podczas których wydano środki prawne regulujące zagadnienia odnoszące się do nieprawidłowości związanych ze szkoleniami w dziedzinie bhp. Nieprawidłowości w zakresie szkoleń wstępnych ujawniono w 26 858 przypadkach, co stanowi 44 % wszystkich nieprawidłowości odnoszących się do szkoleń bhp. Spośród tej liczby nieprawidłowości w 16% przypadków stwierdzono dopuszczenie do pracy pracowników bez instruktażu ogólnego, a w 27 % stwierdzono brak instruktażu stanowiskowego. Z kolei nieprawidłowości dotyczące szkoleń okresowych stwierdzono w 25 645 przypadkach. Dotyczyły one m.in. nieterminowego prowadzenia szkoleń okresowych na stanowiskach robotniczych lub stanowiskach, na których wykonywane były prace szczególnie niebezpieczne. Inspektorzy pracy ujawnili również przypadki prowadzenia instruktażu stanowiskowego przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz przeszkolenia w zakresie metod prowadzenia takiego instruktażu.

W ocenie PIP duża część pracodawców nie przywiązuje należytej uwagi do organizowania skutecznych szkoleń, zapewniających ograniczanie sytuacji wypadkowych. Ponadto wolny rynek prowadzenia działalności szkoleniowej wpływa na niską jakość oferowanych szkoleń, przede wszystkim przez przedsiębiorców prowadzących działalność oświatową.

Katarzyna Mietelska, Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP, omówiła z kolei działalność szkoleniową i doradczą PIP realizowaną w ramach programów prewencyjnych oraz przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych. Podkreśliła duże znaczenie takiej aktywności urzędu, albowiem analiza przyczyn naruszania przez pracodawców przepisów bhp wskazuje, że znacząca część nieprawidłowości, stwierdzanych w kontrolach, spowodowana jest niedostateczną wiedzą o zagrożeniach występujących w środowisku pracy, sposobach ich identyfikacji, wymaganiach przepisów w tym zakresie oraz metodach ich eliminowania lub ograniczania.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł Janusz Śniadek, wzięli udział: Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów GIP Grażyna Witkowska, Dyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Małgorzata Wysocka, Dyrektor Departamentu Prawnego GIP Wojciech Gonciarz.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098