Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
23.09.2021

Na spotkaniu ze związkowcami z OPZZ

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski 22 września 2021 r. wziął udział w posiedzeniu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych poświęconym m.in. współdziałaniu organizacji związkowych zrzeszonych w Porozumieniu z Państwową Inspekcją Pracy.

wwwIMG9331

Przedstawił główne tezy sprawozdania z działalności PIP w 2020 r., odpowiadał także na pytania związkowców dotyczące bieżącej współpracy z organami inspekcji.

wwwIMG9350

Do uczestników spotkania zwróciła się za pośrednictwem łączy internetowych Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Podkreśliła, że związki zawodowe są jednym z głównych partnerów Państwowej Inspekcji Pracy w działaniach na rzecz zapewnienia praworządności w stosunkach pracy i podziękowała związkowcom za wsparcie udzielane inspekcji w realizacji jej ustawowych zadań.

wwwIMG9311

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin powiedział m.in. „Państwowa Inspekcja Pracy to nasz naturalny sojusznik. Zawsze będziemy walczyć, by wzmocnić ją kadrowo i finansowo.” Ten postulat znajduje się w Programie OPZZ na lata 2018-2022. OPZZ podkreśla jednak, że planowany w projekcie budżetu państwa na rok 2022 wzrost nakładów o 11,5 proc. jest niewystarczający i nie wyczerpuje potrzeb związanych z realizacją ustawowych zadań inspekcji pracy.

Sebastian Koćwin wskazał również, iż organizacje zrzeszone w strukturach OPZZ, czy na poziomie wojewódzkim, czy branżowym, często współpracują z PIP i ta współpraca jest oceniania generalnie jako dobra i partnerska. OPZZ pozytywnie ocenia także działalność szkoleniowo-prewencyjną inspekcji. Pewien niedosyt stwarza, zdaniem centrali związkowej, współdziałanie PIP ze społecznymi inspektorami pracy i z zakładowymi organizacjami związkowymi.

W przyjętym stanowisku Rada OPZZ opowiedziała się za „wzmocnieniem inspekcji pracy jako instytucji skutecznie działającej na rzecz przestrzegania praworządności w stosunkach pracy poprzez jej merytoryczne wsparcie w tym m.in. systematyczny wzrost finansowania inspekcji i coroczne zwiększanie liczby inspektorów pracy”.