Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
28.09.2021

ROP o wykazie prac wzbronionych młodocianym

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła w dniu 28 września 2021 r. w hybrydowym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Głównym tematem obrad był przegląd wykazu prac wzbronionych młodocianym.

Katarzyna Łażewska - Hrycko GIP w trakcie posiedzenia ROP
 

Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie procesów technologicznych, w których dochodzi do uwolnienia czynników o działaniu rakotwórczym, oceny narażenia w świetle obowiązujących przepisów.

Następnie przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego omówili stan prawny i doświadczenia związane ze stosowaniem w praktyce  wykazu prac wzbronionych młodocianym. Swoje doświadczenia w zakresie praktycznej nauki zawodu młodocianych przedstawili przedstawiciele KGHM Polska Miedź.

Zaprezentowane materiały pokazały, że obowiązujące obecnie ograniczenia dotyczące zatrudniania młodocianych ograniczają wielu branżom prowadzenie praktycznej nauki zawodu.

W dyskusji na temat kierunku prac nad zmianami w wykazie prac wzbronionych młodocianym uczestniczyli także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Katarzyna Łażewska-Hrycko w swoim wystąpieniu mówiła o roli budowania świadomości bezpieczeństwa i higieny pracy od etapu nauki szkolnej. Zadeklarowała, że jednym z priorytetów inspekcji pracy w najbliższych latach będzie działanie na rzecz rozwijania szeroko pojętych działań prewencyjnych i promocyjnych kierowanych do młodych ludzi.

– Świadomość prawna i umiejętność rozpoznawania oraz unikania zagrożeń w miejscu pracy są przydatne przez całe życie, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Dlatego tak ważne jest, by bezpieczeństwo pracy było stałym elementem praktycznej nauki zawodu-podkreśliła szefowa inspekcji pracy.

W posiedzeniu ROP, prowadzonym przez jej przewodniczącego, posła Janusza Śniadka, uczestniczyli także przedstawiciele kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy.