• RSS
  • Wersja tekstowa
14.10.2014 Artykuł archiwalny

Posłowie przyjęli sprawozdanie głównego inspektora pracy

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 10 października br. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. Sprawozdanie przedstawiła szefowa inspekcji pracy Iwona Hickiewicz. W posiedzeniu wzięli udział także zastępcy głównego inspektora pracy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając.

 

 

Iwona Hickiewicz podkreśliła, że wszystkie zadania zaplanowane przez PIP na rok 2013, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Ochrony Pracy i sejmową Komisję do Spraw Kontroli Państwowej, zostały w pełni zrealizowane. Przyniosło to wymierne efekty.

Działania kontrolno-nadzorcze inspekcji pracy doprowadziły bowiem do likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia blisko 70 tys. pracowników. 6700 osób, będących stronami umów cywilnoprawnych, a także ponad 4 tys. osób pracujących bez żadnej umowy uzyskało potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku pracy. 6600 pracowników różnych branż wykorzystało zaległe urlopy wypoczynkowe.

W wyniku realizacji zastosowanych przez inspektorów pracy środków prawnych: poleceń, wniosków w wystąpieniach i decyzji płacowych wyegzekwowano dla 116 tys. pracowników przysługujące im wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy na kwotę 164 mln zł. Kwota wyegzekwowanych w roku ubiegłym świadczeń była znacznie wyższa niż w poprzednich latach, co świadczy o wysokiej skuteczności inspekcji pracy.

Inspektorzy pracy wyegzekwowali także znaczące należności na rzecz Funduszu Pracy i zaległe składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy udzielili ponad 1,2 mln bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp.

Szefowa PIP zaakcentowała, iż pozytywnym wynikiem zakończyła się gruntowna ocena polskiego systemu inspekcji pracy i działalności urzędu dokonana w roku ubiegłym przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). W swoim raporcie zespół oceniający SLIC, w skład którego wchodzili przedstawiciele inspekcji pracy z: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Portugalii, Holandii, Słowacji, Malty, Cypru, Danii i Finlandii, stwierdził, że w ciągu ostatniej dekady polska inspekcja pracy ogromnie się rozwinęła, a jej efektywne i rzetelnie przygotowane programy kontrolne są realizowane przez kompetentnych inspektorów.

Pozytywną opinię Rady Ochrony Pracy w sprawie sprawozdania z działalności PIP w 2013 r. przedstawiła jej przewodnicząca poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Podkreśliła, że Państwowa Inspekcja Pracy, pomimo ograniczeń kadrowych, budżetowych i legislacyjnych osiągnęła w roku sprawozdawczym wymierne i satysfakcjonujące efekty swojej działalności. W tym kontekście życzyła urzędowi zwiększenia liczebności kadry, dofinansowania działań kontrolnych i prewencyjnych, a także ustawodawstwa, które pozwoli efektywniej likwidować naruszenia prawa, ograniczać zagrożenia w środowisku pracy i zapobiegać wypadkom.

W imieniu połączonych Komisji: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny przyjęcie sprawozdania rekomendował Sejmowi poseł Jarosław Pięta. Zwrócił uwagę, że Państwowa Inspekcja Pracy to instytucja, której działalność wspiera państwo, a jej pracownicy są specjalistami o najwyższych kwalifikacjach. Pomimo tego dzisiaj ich wynagrodzenia są nieadekwatne do pracy, którą wykonują. Na ręce głównej inspektor pracy poseł sprawozdawca przekazał wyrazy uznania i podziękowania dla wszystkich pracowników urzędu za trud i odpowiedzialność, za zaangażowanie i kompetencje.

W dyskusji przyjęcie sprawozdania poparły również kluby poselskie. Ich przedstawiciele dziękowali z trybuny sejmowej pracownikom PIP za ich codzienną pracę, gratulowali osiąganych efektów i zaangażowania. Wskazywano na obszerność, rzetelność i staranność przedłożonego dokumentu. Podkreślono, że inspekcja pracy jest powszechnie szanowaną i cenioną instytucją, pełniącą służebną rolę wobec wszystkich zatrudnionych w naszym kraju.