06.07.2015 Artykuł archiwalny

O bezpieczeństwie w rolnictwie

Kolejne posiedzenie Komisji Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie odbyło się 2 lipca 2015 r. w siedzibie GIP. Obradom przewodniczyła Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy. Podczas spotkania podsumowano między innymi ubiegłoroczne działania inspekcji pracy w zakresie prewencji w rolnictwie indywidualnym.

 

wwwDSC05594w
 

Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym głównego inspektora pracy, powołanym do życia celem wyrażania opinii i formułowania wniosków, dotyczących inicjowania różnorodnych przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie, w tym w rolnictwie indywidualnym, przede wszystkim o charakterze prewencyjnym i promocyjnym, służących poprawie stanu bezpieczeństwa i warunków pracy. Do zadań Komisji należy również organizowanie współpracy organów, urzędów, instytucji i organizacji zainteresowanych tą problematyką.

Podczas posiedzenia zgromadzonych przywitała Małgorzata Kwiatkowska, w krótkim wystąpieniu odnosząc się do dotychczasowych działań Komisji. Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Jakub Chojnicki przedstawił efekty drugiego etapu kampanii informacyjno-prewencyjnej „Szanuj życie! Bezpieczna praca w rolnictwie” oraz działalność prewencyjną Państwowej Inspekcji Pracy w sektorze rolnictwa indywidualnego.

O praktycznych aspektach realizacji kampanii społecznej PIP na terenie województwa śląskiego mówił Tomasz Urban, kierownik Sekcji Promocji w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Założenia i cele związane z kontynuacją kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” przez Państwową Inspekcję Pracy w roku bieżącym przedstawiła sekretarz Komisji Katarzyna Mietelska. Główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli GIP Tomasz Śledziński podsumował działalność kontrolną Państwowej Inspekcji Pracy w zakładach chowu i hodowli koni oraz bydła w 2014 roku, a Andrzej Zalewski, główny specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu, Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, skupił się w swoim referacie na bezpieczeństwie przeciwpożarowym przy eksploatacji ciągników i maszyn rolniczych.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner199867
 • banner201670
 • banner172098