• RSS
  • Wersja tekstowa
06.04.2017 Artykuł archiwalny

O programie prewencyjnym na forum komisji

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 5 kwietnia 2017 r. w siedzibie Sejmu zapoznała się z informacją głównego inspektora pracy o realizacji programu prewencyjnego PIP poświęconego minimalnym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy w zakresie użytkowania maszyn. Informację przedstawił zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski.

 

wwwIMG1224
 

Przypomniał, że przepisy unijne i wydane na ich podstawie krajowe unormowania prawne nałożyły na pracodawców obowiązek dostosowania maszyn do wymagań minimalnych. Nie wszystkim pracodawcom, zwłaszcza z mikro i małych przedsiębiorstw, udało się spełnić ten warunek. Dlatego poza działalnością kontrolno-nadzorczą inspekcja pracy podjęła także inne działania, by wspomóc zainteresowanych w wywiązywaniu się z obowiązku użytkowania maszyn spełniających co najmniej minimalne wymagania.

Od 2011 r. działania te przyjęły formę programu prewencyjnego, opartego na zasadzie samokontroli i eksperckiej pomocy inspektorów pracy. Uczestniczący w nim pracodawcy sami identyfikują występujące w zakładzie nieprawidłowości, określają terminy i sposoby ich usunięcia. Mają do dyspozycji zestaw narzędzi przygotowanych przez PIP, w szczególności listę kontrolną z komentarzem, poradniki, ulotki. Samokontrolę poprzedza szkolenie tematyczne, kończy – kontrola sprawdzająca.

 

wwwIMG1218
 

Jak poinformował Dariusz Mińkowski, w wyniku realizacji programu w latach 2011 - 2015 pracodawcy skontrolowali 11327 maszyn, działania dostosowawcze objęły 3849 maszyn, a 449 zostało wycofanych z eksploatacji. Maszyny wycofywano z eksploatacji najczęściej z powodu: przestarzałej konstrukcji i związanych z tym wysokich kosztów dostosowania do wymagań minimalnych, braku urządzeń do zatrzymywania awaryjnego, nieprawidłowej widoczności, identyfikacji i usytuowania elementów sterowniczych oraz braku ochrony przed zetknięciem z elementami ruchomymi.

Z kolei najczęstsze działania dostosowawcze (ok. 65% maszyn dostosowywanych) były podejmowane w zakresie ochrony pracownika przed zetknięciem z ruchomymi elementami maszyn i częściami związanymi z przekazywaniem napędu. Dodawano nowe osłony elementów ruchomych, co często wiązało się też z dodatkowym wyposażeniem tych konstrukcji w wyłączniki krańcowe bądź urządzenia blokujące pracę maszyny w przypadku, gdyby osłony nie znalazły się we właściwym położeniu ochronnym.

W roku ubiegłym podjęto analizę efektywności programu „maszynowego”. Jak pokazały wyniki kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakładach produkcyjnych, które w ciągu ostatnich 5 lat nie były kontrolowane przez PIP, problem bezpieczeństwa użytkowania maszyn ciągle pozostaje aktualny.

Działania dostosowawcze postanowiono związać z kampanią poprawy bezpieczeństwa pracy w tartakach i zakładach stolarskich, w których występują poważne i liczne zagrożenia zawodowe. Ich cechą charakterystyczną jest duża wypadkowość, co potwierdzają wyniki kontroli PIP.

Taka diagnoza poziomu bezpieczeństwa pracy w branży obróbki drewna legła u podstaw decyzji o realizacji trzyletniej kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”, zaplanowanej na lata 2016 – 2018. Realizacja kampanii polega na połączeniu działań prewencyjnych i kontrolnych.

W posiedzeniu uczestniczył dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Zbigniew Kowalczyk.