14.05.2018 Artykuł archiwalny

Konferencja rocznicowa w Rzeszowie

W sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie 14 maja 2018 r. odbyła się pierwsza z 16 zaplanowanych w br. regionalnych konferencji głównego inspektora pracy z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządu terytorialnego, poświęconych zbliżającym się obchodom 100-lecia powstania Państwowej Inspekcji Pracy. Honorowy patronat nad imprezą objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Wiesław Łyszczek , główny inspektor pracy na konferencji w Rzeszowie

Konferencję otworzył główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na przypadającą w tym roku 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i zbliżającą się 100 rocznicę powołania polskiej inspekcji pracy. Przedstawił historię działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz jej rolę w systemie ochrony pracy. Omówił współpracę urzędu z organami administracji rządowej i samorządem terytorialnym.

przemawia Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart mówiła o roli wojewody w zakresie polityki rynku pracy w świetle aktualnych rozwiązań prawnych i perspektyw współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy. Poseł Wojciech Buczak oraz marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślili rolę Państwowej Inspekcji Pracy w strukturze organów państwa. Wicemarszałek województwa Maria Kurowska omówiła współpracę samorządu województwa z Okręgowym Inspektoratem Pracy na tle problemów lokalnego rynku pracy. P.o. okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie Barbara Kiełt przedstawiła działalność kontrolną i prewencyjną Państwowej Inspekcji Pracy w województwie podkarpackim.


Barbara Kiełt p.o.Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie

Jerzy Cypryś, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

O współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie mówili: Jerzy Cypryś - przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego i komendant wojewódzki OHP, płk Dorota Szlachcic z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Jacek Jasiak - kierownik Biura Urzędu Dozoru Technicznego, Oddział w Lublinie, Adam Panek - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Roman Jakim - przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Krzysztof Jędruch - wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Podkarpackiego. Prelegenci dziękowali za obecną współpracę i potwierdzali potrzebę jej kontynuowania.

W konferencji, obok władz państwowych i samorządowych województwa, uczestniczyli posłowie z Podkarpacia, przedstawiciele organów nadzoru i kontroli warunków pracy, przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, partnerzy społeczni inspekcji pracy, przedstawiciele diecezji rzeszowskiej z ks. prałatem Janem Szczupakiem oraz okręgowi inspektorzy pracy z Kielc i Krakowa.

ks. prałat Jan Szczupak

 
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098